Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onomwonden, zoo beslist, dat niet de minste zweem van twijfel omtrent zijn bedoeling kan gekoesterd worden. Met ingehouden adem hoort ieder toe, als Hij van zich zelf getuigt... Wij luisteren mee, en terwijl wij het aangrijpende tafereel des lijdens beschouwen: — Jezus, wiens banden nu losgemaakt zijn, staande voor het Sanhedrin, — gedenken wij aan een woord, door den Heer in vroeger dagen gesproken: „Hoewel lk van Mijzelven getuig, zoo is nochtans mijn getuigenis waarachtig."

Jezus zeide tot hem: „gij zegt het' d- w. z. „Ik zweer: dat lk ben de Christus, de zoon Gods. Doch Ik zeg u, van nu af zal het geschieden, dat gij des Menschen Zoon zult zien zitten ter rechterhand der kracht en komen op de wolken des hemels."

Zoo getuigt Jezus in de vaste wetenschap dat dit woord Hem den dood zal brengen, - zoo getuigt Hij onder eede, — zoo getuigt Hij van zich zeiven. Wie durft hier spreken, gelijk de farizeeën het eens deden: „Gij getuigt van uzelven, uw getuigenis is niet waarachtig"? Indien iemand het zou willen doen, hij kon van den Heer het antwoord verwachten: „Hoewel Ik van Mij zelf getuig, zoo is nochtans mijn getuigenis waarachtig; want Ik weet van waar Ik gekomen ben en waar Ik heen ga." — Denkt u de tegenstelling van zijn getuigenis en de omstandigheden, waaronder het wordt afgelegd 1 In het woord enkel majesteit, in zijn toestand enkel vernedering

Sluiten