Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ellende. In het woord alles zelfbewustheid en kracht, in zijn toestand alles afhankelijkheid en zwakheid.

Wanneer wij die tegenstelling voelen, dan zeggen wij: óf waanzin doet zoo spreken en algeheele zelfverblinding, öf de waarheid is het, en voor die het hooren moet het dan zijn öf verwerpen of aanbidden.

Jezus, de gevangene, — Jezus, de van alles beroofde, de van allen verlatene, — Jezus de bespotte en verslagene, — Jezus „in de handen der menschen" getuigt van zichzelven, dat Hij „de Christus, de Zoon Gods" is. En hoewel Hij het alleen getuigt, kan ieder voelen dat zijn getuigenis waarachtig is; want achter Hem ligt een leven dat het bevestigt, een leven met openbaring van goddelijke kracht en goddelijke liefde, zooals in Israël nog nooit is aanschouwd.

Hij zelf heeft gevoeld, dat Hij was, die Hij hier verklaart te zijn; eerst nog meer onbewust, zonder dat Hij er zich volkomen rekenschap van kon geven, maar toch met vreugde, zooals bij zijn eersten tempelgang; daarna met volle bewustheid bij zijn Doop, toen de stem des Vaders mee kwam getuigen met de stem in zijn hart; daarna dagelijks meer in zijn omgang met den Vader, die nooit naliet Hem te verhooren als Hij bad, — Hem de woorden op de lippen te leggen, die Hij spreken moest, — Hem de kracht mee te deelen voor zijn teekenen en wonderen. Jal Hij weet van waar en wie Hij is, „de Zoon, die in den schoot des Vaders was" „die heerlijkheid bij Hem had voor de grondlegging der wereld," — de

Sluiten