Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twijfel; maar wat is dat voor een indruk? Houden zij Hem inderdaad voor een bedrieger, een volksmisleider? Waarom durven die tempelwachters Hem dan niet aan? Zij hebben toch wel genoeg machten invloed om zich door vrees voor Jezus' aanhang niet te laten weerhouden, terwijl, zoo noodig, Rome's sterke arm hen helpen kan. Waarom laten zij Hem dan vragen: Hoelang houdt gij onze ziel op ? Zijt gij de Christus, zoo zeg het ons vrij uit (Joh. 10 : 21). Waarom doet Kajafas op eens in dezen nacht des doods zijn gewichtige vraag? Omdat zij het wel voelen, die oudsten van Israël, met wien zij te doen hebben. Maar wat voelen zij ook? Dat, indien Hij de Christus is, zij in hun zijn en in hun doen, in hun eigengerechtigheid, in hun vijandschap veroordeeld zijn; dus nu moeten zij öf zich zelf óf Hem prijs

geven en zij doen het laatste liever dan het

eerste .... wee, den verblinden leidslieden des volks!

wee den ontrouwen tempelwachters wee den

bewaarders van de wet, die haar met voeten treden!

Neen, Jezus heeft het nog nooit gezegd dat Hij de Christus, de zoon Gods is.... maar ze weten,

althans ze voelen het allen nu zegt Hij het, nu

zijn taak welhaast volbracht is. En hoewel Hij „van zich zelf getuigt" voelt ieder, die het hoort, dat zijn getuigenis waarachtig is, want het leven dat achter Hem ligt, het verleden, getuigt mee met kracht.

Maar ook de toekomst zal meegetuigen. Jezus weet niet alleen vanwaar Hij komt, maar ook waar Hij heen gaat. Hij zegt meer dan Kajafas vraagt, en dat

Sluiten