Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Toen hij gestraft en mishandeld werd, deed hij zijnen mond niet open: gelijk een lam dat ter slachting geleid wordt, en gelijk een schaap dat verstomt voor zijn scheerders, zoo deed ook hij zijnen mond niet open."

(Jes. 53 : 1.

(Luth. vertaling).

Het tafereel des lijdens, dat ik u ga voorstellen in het licht van het profetische woord, heb ik betiteld:

De groote Zwijger.

Het zou mij niet verwonderen, wanneer bij het hooren van dat woord uw gedachten een oogenblik afdwaalden naar den man, die in de geschiedenis van ons vaderland den naam van „de Zwijger" droeg, den man, dien een dankbaar volk onder tal van schoone namen, ook dien van „Vader des Vaderlands" gegeven heeft. Ik vind in de herinnering aan dien man niets tegenstrijdigs met onze tegenwoordige overdenking. Immers, wanneer zijn beeld voor ons oprijst, dan zien wij in hem den held, aan wien wij onze vrijheid in meer dan een opzicht te danken hebben, den man, die goed en bloed over had voor het volk, dat hij liefhad, den vromen strijder, die een verbond gesloten had met den Potentaat der potentaten en die ein-

Sluiten