Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geslacht voortzette had hij reeds bewezen; want ten gevolge van zijn roekelooze belofte, bij het feestmaal gegeven, werd Johannes de Dooper onthoofd.

De Herodessen waren van Idumeeschen stam, dus uit het geslacht van Ezau. Ezau op den troon van Jacob, dat was de vervulling der profetie van den ouden blinden Izaak over den ongelukkigen zoon uitgesproken, die zijn eerstgeboorterecht verloren had: „het zal geschieden dat ook gij heer zult worden en uws broeders juk van uw hals schudden"! De vervulling van Gods Woord kan lang uitblijven, maar zij komt zeker. Dat geldt zoowel zijn ernstige bedreigingen als zijn troostrijke beloften. Nu lees ik in den brief aan de Hebreën een karakterteekening van Ezau in deze woorden: „niemand zij een hoereerder of een goddelooze gelijk Ezau was, die om eene spijs zijn eerstgeboorte verkocht. Want gij weet dat hij daarna, toen hij de zegening beërven wilde, verworpen is, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij ze met tranen zocht." (Hebr. 12: 16 — 18.)

Ook aan deze traditie van zijn geslacht lijkt mij Herodes getrouw gebleven. Ik meen Ezau wonderwel in hem te herkennen, Ezau, den lichtzinnige en die toch zijn buiën van goedigheid en weekhartigheid heeft, — Ezau, den zinnelijken mensch en die toch zoo gevoelig kan zijn, dat hij zijn betere natuur aan het woord laat, — Ezau, den onvoorzichtige, die op één oogenblik het hoogste en het beste, dat hij heeft, op het spel zet, en dan jammert en woedt en wraak neemt als hij het door eigen schuld verloren heeft,

Sluiten