Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoon zenden. Wanneer die komt, dan komt hij feitelijk zelf. De zoon komt met een andere volmacht dan de knechten. De zoon, dat is degene, wien de wijnberg straks zal toebehooren. Hij kan dus tot op zekere hoogte reeds eigendomsrechten laten gelden, vooral waar het de vader is, die hem zendt. Welnu, hoe zien zij dien zoon aankomen? Hoe ontvangen zij hem? Zij zien hem aankomen met ergernis. Zij begrijpen dat het nu meenens wordt, dat zij nu geen uitvluchten meer zullen kunnen gebruiken, dat het nu zal zijn buigen, of tot het uiterste komen, alles op het spel zetten .... en zij besluiten in gemeenschappelijk overleg tot het laatste. Zij willen niet betalen, — zij willen de rechten van den zoon niet erkennen, — zij willen doen of zij zelf de eigenaars waren van den wijnberg. En als de zoon komt, dan stooten zij hem buiten den wijngaard en zij dooden hem. Zijn lot is beslist, maar daarmee ook het hunne; want nu is het geduld van den heer ten einde. Het oordeel komt over de goddeloozen. Zij zien zich den wijnberg ontnomen. Het misbruikte voorrecht wordt de zware vloek, dien zij voortaan zullen

dragen.

Het was in de laatste dagen van Jezus' omwandeling op aarde dat Hij deze gelijkenis verhaalde in tegenwoordigheid van zijn jongeren, het volk, de Hoogepriesters en de Schriftgeleerden. De laatsten voelden het duidelijk dat Hij die gelijkenis op hen gezegd had (Luk. 20 : 19). Zij kregen nu reeds lust

Sluiten