Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begint de victorie, de victorie van het Godsrijk en zijn gekruisten Koning. En daarom nog eens: „hosannah Hem, die daar gaat in den naam des Heeren, gaat om de wereld te verlossen van de zonde, te redden van den dood."

En als ik mij nog eens het tafereel des lijdens van heden voor den geest roep: Jezus dragende zijn kruis, terwijl de doodenklacht ruischt, dan is het mij of ik Gods Engelen met palmen zie wuiven en ik hoor zingen van vrede op aarde als in den nacht van Jezus' geboorte. De zaligheid der menschen is nu naderbij dan in dien nacht; want nog maar weinige oogenblikken en het is alles volbracht, wat voor zondaren volbracht moest worden. Zoo willen wij dan ook roemen in Christus, den gekruiste, den eeuwigen vredevorst, dien des Vaders Engelen inhaalden in het hemelsche Jeruzalem.

Sluiten