Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Joden en heidenen hebben tot zijn dood meegewerkt, het oude Godsvolk en de heidensche wereldmacht.... over beiden ging alzoo het oordeel, beider zonden draagt het Lam; maar een heiden is het, die het eerst komt onder den indruk van dat zeldzame sterven, sprekende: „waarlijk deze mensch was Gods Zoon," levende profetie: dat de laatsten van nu aan de eersten zouden wezen, — dat de heidenvolken zich voor den Gekruiste zouden buigen tot aanbidding, terwijl Israël in zijn verharding nog eeuwen lang zou blijven roepen: weg met dezen, wij willen niet dat Hij Koning

over ons zijn zall

Voor het Lam Gods zal alle knie zich eenmaal

moeten buigen. Maar den een zal, voor dat het zoover komt, de prediking van den gekruisten Christus tot een ergernis zijn en den ander zal zij een dwaasheid lijken. Toch zal zij zijn goddelijke kracht en goddelijke wijsheid, die herstelt wat geschonden was, die opbouwt wat verbroken was, die tot God terugvoert wat van Hem was afgevallen. 1 och zal de goddelijke dwaasheid wijzer zijn dan de menschen en de goddelijke zwakheid sterker dan de menschen

zijn (1 Kor. 1 : 23—25).

Ook voor het trotsche geslacht onzer dagen blijtt het Lam, dat gedood is, de eenige toevlucht. Het wil zich van Hem afkeeren, maar de oogen worden altijd weer naar Hem heen getrokken. Het wil verklaren: Hij heeft afgedaan, maar het moet telkens weer rekening met Hem houden. Het wil uitroepen:

Sluiten