Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op Golgotha gekruist is, — opmerkende hoe de gedaante der wereld veranderd is door de prediking van den Gekruiste, - ziende hoe nog allerwege de woestijn veranderd is in een lusthof waar de banier des kruises wordt opgericht, zien wij Gods heilsraad in de toekomst geheel vervuld en zeggen met het oog op den Man dersmarte: „ziedaar het Lam Gods, dat de zonde der wereld draagt"! Maar dan sluiten wij een oogenblik de oogen voor alles wat om ons heen of wat in de verte is en verlossing behoeft, om ze daarna weer te openen en niemand te zien dan Jezus alleen, en te stamelen: ziedaar het Lam dat mijne zonde gedragen heeft!

„Zoo ben ik dan verlost, zoo hebt Gij mij gekocht,

Zoo wordt dan 't lied bekroond: „In menschen welbehagen"!

Och of ik de uwe Heer! voor immer blijven mocht!

Och of ik op mijn beurt het kruis U na mocht dragen En vlekloos zoo als Gij, die 't kwaad niet hebt gekend, Bij God U danken mocht, U volgend zonder end!

Dat alleen is Goede-Vrijdag vieren met zegen voor eigen hart en leven. Bij zulke gedachten alleen kunnen wij van den kruisheuvel heengaan, sprekende, loof den Heer, mijne ziel! — den Heer, die u Gode kocht door zijn bloed, - den Heer, die uw vrees kwam beschamen, - den Heer, die u een kind, een erfgenaam gemaakt heeft van den rijkste aller Vaders, - den Heer, die uw leven van het verderf heeft verlost, die u kroont met genade en barmhartigheid."

Sluiten