Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om dit te verklaren, is het Spiritualisme de eenige wetenschap die tot dat doel leidt.

Er zijn zelfs menschen, namelijk aan de universiteiten, die het helderzien (tweede gezicht loochenen, en het visioen, hallucinatie, illusie en verbeelding noemen; doch ook de verklaring daarvan blijven ze schuldig, een Latijnsche of Grieksche benaming moet maar voor een verklaring worden gehouden; immers ook een visioen is een »iets,« zij het ook een ontastbaar iets. En wanneer twee of meer personen eenzelfde »visioen« (*) krijgen moet iets objectiefs — daadzakelijk waarneembaars — de oorzaak daarvan zijn. Een hallucinatie is intusschen veelal heel wat anders dan louter bedrog.

Elke schilder, beeldhouwer componist, stelt zich eerst in den geest dat voor, wat hij tot uitdrukking brengen wil. Daarom is de verbeelding (phantaisie) een heerlijke gave, die behoorlijk ontwikkeld, dichters, redenaars, wijsgeeren, schrijvers vormen kan. Groote musici hooren reeds in den geest de muziek, die zij, neerschreven, door het orchest tot hoorbaren indruk brengen.

Het in den geest (psychometrisch) zien en hooren is derhalve van onberekenbare waarde en behoorde niet onontwikkeld te blijven; want als behoorlijk ontwikkeld zesde zintuig geeft het ons een

Kompas

in de hand, dat ons steeds een betrouwbare gids en waarschuwer op onze reis door het leven zal blijken.

Kinderen zijn veelal sensitiever dan op meer gevorderden leeftijd. Zij blijken niet zelden veel scherper waarnemers dan volwassenen; zij zijn in hun

(*) Hiervoor hebben dergelijke geleerden ook een verklaring (?) gevonden, n. 1. «collectieve hallucinatie.* Bouml Vert.

Sluiten