Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten wijzen op een krachtig temperament. Borstelige en onregelmatige zouden beteekenen: hardheid van karakter. Dunne, fijne en gladde wenkbrauwen wijzen op een fijn organisme en op een werkzaam, doch niet heerschzuchtig temperament.

Hiermede wordt alleen den raad gegeven, wat alzoo geobserveerd dient te worden, om iemands karakter nauwkeurig te bepalen. Zoo bijv. wil ik ten slotte nog de

VOORHOOFDRIMPELS

vermelden. Deze tak der wetenschap (?) noemt zich Metoposco pie, dat wil zeggen, de kunst om uit de rimpels van het voorhoofd te lezen. (Men ziet aan geleerd-klinkende benamingen, waaruit men niets wijzer wordt, heeft het nooit ontbroken. Vert.)

Volgens de »Remedia Sympathetica« zijn er zeven hoofdrimpels in het voorhoofd van den eenen slaap tot aan den anderen, die zich meestal eerst op rijperen leeftijd vertoon en.

Vermoeiende hersenarbeid, zoomede een ongelukkige jeugd door kommer en verdriet, kunnen den aanleg daartoe reeds vroegtijdig ontwikkelen.

Hoofdregelen zijn:

a. Scheeve voorhoofdrimpels — vooral wanneer, ze evenwijdig loopen — treft men aan bij zwakke, argwanende karakters en armen van geest.

b. Rechte, bijna evenwijdig loopende rimpels beteekenen: een gezond oordeel, goed karakter, verstand, eerlijkheid en rechtgeaardheid.

c. Talrijke rimpels in de bo ven-hel ft van het voorhoofd, terwijl de onder-helft glad blijft, is een onmiskenbaar teeken van domheid.

Sluiten