Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

h y g i è n e; en ook uiting is van een ethische beweging, die van af het tijdperk der oude Egyptiërs tot op onze dagen telkens weer opnieuw op den voorgrond getreden is, en wel als een gemotiveerde reactie tegen daaraan vooraf gegane vergrijpen tegen de zeden en de gezondheid van het menschengeslacht. I De vegetarische levenswijze is niet, zooals onwetenden het dikwijls doen voorkomen, een uitvloeisel van het brein van enkele zonderlingen, maar een gevolg van de werking van plaatselijke en klimatische invloeden, van economische en sociale omstandigheden, soms van eenige klassen der bevolking, soms ook van geheele volksstammen.J

Het Vegetariaat op zijne juiste waarde te schatten en te beoordeelen kan dus niet alleen van medisch standpunt uit gebeuren, maar eischt een breeder gezichtskring. De medicus, die zich met het vraagstuk der volksvoeding wil onledig houden, moet zich ook op de hoogte stellen van de grondbeginselen der staathuishoudkunde, en van de inrichting der maatschappij.

Ik heb beproefd mijne hier volgende onderzoekingen op zulk een breedere basis te grondvesten, omdat ik dit de voorwaarde achtte, om het te bespreken wetenschappelijk-practische vraagstuk aan een juiste critiek te kunnen onderwerpen.

Sedert in 1889 mijne belangstelling voor het vegetarische vraagstuk opgewekt was door de dissertatie van mijn Berlijnschen studiegenoot K a r 1 Peters, heb ik mij ijverig er mee bezig gehouden. Ik heb de vegetarische litteratuur van oudsher tot op heden, èn de geschriften der tegenstanders, bestudeerd, en heb er naar gestreefd zooveel mogelijk in de psychologie der Vegetariërs zelf door te dringen, en de praktische uitwerking van hunne levenswijze door eigen waarneming te leeren kennen. Het resultaat van mijn waarnemingen heb ik in de volgende bladzijden neergelegd. Zij zijn in den dienst der waarheid geschreven, niet om iemand, Vegetariër of anti-Vegetariër, te krenken of te believen. Als zij er toe bijdragen aan vriend en vijand van het Vegetariaat meer kennis der feiten bij te brengen, heeft dit boekje zijn doel bereikt.

Sluiten