Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pythagoras, Socrates en Plato, Diogenes, Zeno en Epicurus, Nu ma Pompilius, de strenge C a t o, Plautus de blijspeldichter, Vergil ius en Ovidius, Seneca, enApolloniusvanTliyana, Plutarchusen Porphyrius; dan na een lange pauze de groote schrijvers uit het laatste gedeelte der middeleeuwen: Mi 1 ton, Bossuet en F é n é 1 o n, I. e i b n i z en Montesqieu; en uit het overgangstijdperk naar den nieuweren tijd : V o 11 a i r e en Jean Jacques Rousseau, Benjamin Franklin, Cuvier en Lamartine, Byron en Shelley, I. Newton, (dien vele Vegetariërs met den in de 17de eeuw levenden natuurkundige Isaac Newton verwarren) en vele anderen, die allen een sieraad der menschheid waren, baanbrekers van hare geestelijke ontwikkeling, de heroën harer cultuur! Gleizès is ongetwijfeld een man van ontwikkeling en smaak geweest, maar zijne methode om de geschiedenis na te vorschen en weer te geven doet erg denken aan de logica der sprookjes en fabels, waarmede men op de lichtgeloovigheid der kinderen werkt. Het meerendeel der Vegetariërs gaat jammer genoeg aan hetzelfde euvel mank als Gleizès. Als men eiken beroemden man, die wel eens gewetensbezwaren heeft gehad tegen het dooden van dieren, die zich verontwaardigd heeft uitgelaten over het zwelgen in fijne spijzen en dranken, en die oin de een of andere reden voor korter of langer tijd geen vleesch heeft gegeten, onder de Vegetariërs wou rekenen, dan zou de hier boven opgenoemde klinkende rij door ijverig zoeken nog belangrijk kunnen uitgebreid worden.

Als voorstanders van het Vegetariaat kunnen echter slechts zij de kritiek der historie doorstaan, die het beginsel van deze leer openlijk verdedigd hebben.

Op zijn allerlaatst beginnen de Vegetariërs de geschiedkundige ontwikkeling van hunne leer bij A c h i 11 e s, om van andere heroën uit de mythologie als Orpheus en H y p p o I y t u s nog niet eens te spreken.

Hun heilige is vóór allen : Pythagoras. Daar er van hem zelf geene geschriften bekend zijn, beroepen ze zich bij hem, als

Sluiten