Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet zich al het dierlijk voedsel ontzeggen, want afgezien van de prikkeling der hartstochten, die door dit voedsel opgewekt wordt, is het genieten er van ook beslist onzedelijk, omdat er een handeling — het dooden - aan vooraf moet gaan, die strijdt met ons gevoel van zedelijkheid, en het verlangen daarnaar slechts ontstaat uit begeerte en zinnenstreeling. Waarom de onthouding van vleeschspijzen als de eerste daad van vasten en van een zedelijk leven beschouwd moet worden, is niet door één mensch, maar door de beste vertegenwoordigers van het geheele menschdom, zoolang er een denkend menschengeslacht bestaat, voortreffelijk verklaard. Waarom hebben dan de menschen tot nu toe die wet nog altijd niet erkend, als zij hun reeds zoo lang bekend is? zullen diegenen vragen, die niét gewoon zijn hun eigen verstand te raadplegen, maar zich naar de algemeene meening te richten. Het antwoord op deze vraag luidt, dat de geheele zedelijke beweging der menschheid, die het grondbeginsel is van eiken vooruitgang, onafgebroken langzaam zijn gang gaat, dat echter het tecken van eene werkelijke, niet slechts toevallige beweging, hare continuïteit en aanhoudende versnelling is. De vegetarische beweging is een onafgebrokene. Men vindt de uitdrukking daarvan bij alle schrijvers, die over dit onderwerp geschreven hebben, en ook in het leven zelf, dat o nbewust hoe langer hoe meer van vleesch-eten tot plantaardige voeding overgaat, en bewust in de krachtig op den voorgrond tredende beweging der vegetariërs, die zich steeds meer uitbreidt.

Sedert 10 jaar rukt deze beweging in steeds sneller tempo vooruit, elk jaar verschijnen er meer boeken en tijdschriften, die dit onderwerp behandelen, men ontmoet steeds meer menschen die geen vleesch meer eten, en in hét buitenland, vooral in Duitschland, Engeland en Amerika neemt het aantal vegetarische hotels en restaurants jaarlijks toe. Deze beweging moet vooral door diegenen met vreugde begroet worden, die naar de vervulling van het rijk Gods op aarde streven, niet omdat het Vegetariaat een gewichtige stap in die richting is (alle wezenlijke stappen zijn gewichtig en niet gewichtig) maar omdat uit deze beweging blijkt, dat het streven naar zedelijke vervolmaking haar ernstig is en oprecht, want zij heeft de haar passende, volstrekt noodzakelijke orde aangenomen, die met de eerste schrede begint."

Terwijl in het voorgaande een poging is gedaan, de geschiedkundige ontwikkeling van het Vegetariaat van een het geheel overziend standpunt voor te stellen en te verklaren, blijft ons nog de afzonderlijke behandeling van de geschiedenis van het Vegetariaat in den nieuweren tijd over, waar het, voor onze beschouwing tenminste, schijnbaar een veel

Sluiten