Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Miss Ki ngsf ord, die in 1880 een wetenschappelijke grondvesting van het Vegetariaat als haar dissertatie voor de medische faculteit te Parijs verdedigde.

In Duitschland kreeg de idee van het Vegetariaat pas aanhang in de tweede helft der negentiende eeuw. Op eenige voorvechters, b.v. den revolutionair uit Baden, Gustavv. Struve, verder W. Zirnmermann, Gustav en Emil Weilsh a ü s e r, werd niet veel acht geslagen.

r^nteressanter is de persoonlijkheid van Professor F r i e d r i c h Da um er (1810-1875), eene persoonlijkheid die voor haar neiging tot het Vegetariaat even karakteristiek is, als die van B y r o n en S h e 11 e y, met welke hij naar den geest veel overeenkomst had; ook een hoogbegaafde, maar zeer excentrieke natuur, die door zwakte van karakter gedurende het geheele leven tusschen de uiterste tegenstellingen in denken en willen heen en weer geslingerd is, die als jongeling van vroomheid overging tot S c h i 11 i n g ' s natuurphilosophie, en als volwassene van een der heftigste vijanden van het Christendom een der vurigste strijders voor het orthodoxe Catholicisme werd. Als een produkt van dit bizarre philosophische op- en neergaan brachten zijne hersenen ook een heftige Philippica tegen het vleescheten voort; hij probeerde de schadelijkheid van een „cadaver"-diëet duidelijk aan te toonen, aan het voorbeeld van zijn beroemden, om niet te zeggen beruchten, volgeling, den bekenden vondeling en bedrieger, C a s p a r H a u s e r, die van zijn prille jeugd af gewend aan water en brood degenereerde toen hij vleesch te eten kreeg.

Deze geschiedenis is even romantisch en even onwaar als die van Caspar Hauser zelf. Maar zij laat zien, hoeveel waarde men moet hechten aan de argumenten, die de Vegetariërs dikwijls ernstig te berde brengen. ;

Met meer gevolg werkte Theodor Hahn, een leek, die zich als arts voordeed, en die een vegetarisch gezondheidsoord bouwde op een weide bij St.-Gallen.

Maar de eigenlijke voorman van het Vegetariaat in Duitschland is Eduard Baltzer (1814-1887) geworden.

Sluiten