Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft, zonder zwaren physischen arbeid te verrichten, heeft zonder meer een nierziekte."

In „Fruit en Brood", een ander zeer veel gelezen boek, d;it als een parel van de vegetarische litteratuur beschouwd wordt, is het met dergelijke verzinsels nog veel erger gesteld.

Het is een wetenschappelijke gezondheidsleer der menschheid door Gustav Schlickeysen. Die man, van beroep photograaf, voelde zich in staat en geroepen, de wetenschap, die gedurende 2000 jaren op den dwaalweg was, in nieuwe banen te leiden, en schiep zich een nieuwe wetenschap, die niet op onderzoek, maar op gevoel berustte! Wat hij van de wetenschap denkt, heeft hij in 't schoone epigram uitgedrukt: „De schoonste eigenschap die de wetenschap zich verwerven kan zal toch altijd blijven: zich zelf overbodig te maken." De wetenschap der diaetetiek der menschen, die deze mijnheer Schlickeysen zelf ontdekt heeft, berust dan ook slechts, op wat zijn instinct hem zegt. Ter beoordeeling van de waarde van zulk maakwerk, laat ik hier eenige proeven, van wat zijn instinct hem zoo al zeide, volgen:

„Wanneer er sprake is van de beteekenis der „spankracht" bij een voedingsmiddel, moet men daaronder niet de voedingswaarde verstaan, niet de opname van het een of andere m a t e r i ë e I e bestanddeel, maar veeleer het overdragen van een fluïdum, dat met de eigene levens- en spankracht verwant is en haar ten goede komt. Men heeft ten onrechte de organische levenskracht voor het vraagteeken der physiologie gehouden, en de physiologen en chemici van de oude school, die weldra zal uitsterven, gelooven ten onrechte dat ze een verhooging der levenskracht kunnen tot stand brengen door toevoeging van albuminaten. Het omgekeerde toch is waar. De albuminaten hebben veel meer een verhoogde uitgave van spankracht noodig voor hunne oplossing en vertering. We weten tegenwoordig met groote zekerheid, vooral op grond van practische proeven, dat de organische levensvatbaarheid van den mensch, verhoogd wordt door het genot van frissche lucht, frisch water en versche vruchten, en dat deze drie levens-middelen, door verwarming of een andere behandeling, die de natuurlijke spankracht opheft, in het gunstigste geval in gewone voedingsmiddelen veranderen. De physiologie was tot nu toe niet in staat dit onderscheid te maken ; zij heeft zich daarentegen uitsluitend beziggehouden met de werkelijke, of ingebeelde samenstelling der voedingsmiddelen, en heeft het hierin tot een waarlijk belachelijke volmaaktheid gebracht, daar zij alle bestanddeelen, die nooding zijn, of

3

Sluiten