Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slijmerig maakt. Verder zijn er in alle zeep aetherische oliën, scherp bijtende loog, die de huid niet alleen prikkelt, maar terstond stuk bijt; eindelijk hebben vele aangezichts- en kiespijnen, als ook zwakke oogen, hun ontstaan aan het gebruik van zeep te danken". Deze onzin is tè duidelijk om er tegen te gaan betoogen. \

Een b"eteren indruk maken de vele vegetarische kookboeken. Het eerste is door Baltzer geschreven, het beste komt echter van C a r 1 o 11 o S c h u 1 z. Hier staat veel praktische kennis in waarmede ook vleesch-etende en -kokende huisvrouwen hun voordeel kunnen doen.

In Duitschland zijn ook een groot aantal bladen en blaadjes in omloop van de natuurlijke geneeskunde en dergelijke, waarin verschillende menschen hunne inrichtingen aanprijzen. Een bijzondere kleur hebben nog eenige nieuwere vegetarische tijdschriften, die het standpunt der zoogenaamde „jongeren" verdedigen, die aan het Vegetariaat een staathuishoudkundige beteekenis trachten te geven. Een van deze is de „Voorwaarts," die tijdelijk ook onder de veelbelovende titel „De Mensch" verscheen, zich een weekblad voor de algemeene hervorming op natuurlijken grondslag noemt, en die in zijn vaandel een van de modernste socialistische gezegden geschreven heeft: „Critiek van verbruik en productie."

HOOFDSTUK III.

Het begrip Vegetariaat en zijne nauwkeurige bepaling.

Sommigen zeggen: Vegetariaat, anderen: Vegetarisme, weer anderen: Vegetarianisme. Welke van deze drie benamingen de meest juiste is, valt moeilijk uit te maken, en is voor de zaak zelf ook van geen belang. De afleiding van deze woorden is duister; het zijn moderne woordvormingen, die men zelfs in het niet klassieke Latijn niet aantreft. Zelfs het woord „vegetabiliën,"

Sluiten