Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf voor de beste, geestelijk het hoogst staande menschen, hunne

Ssbeschouwing voor de helderste.

:ht op deze soort volgt een andere groep, van een uitgeen pathlogisch karakter: die van de zwakzinnigen, van menschen met een aangeboren geestelijke minderwaardigheid: de i m b e c i 11 e n, die zich laten leiden door hun gevoel in plaats van door hun verstand, en tot het Vegetariaat overgaan uit medelijden met het lieve vee. «)|Dit medelijden gaat meestal gepaard met vurigen haat tegenUe vivisectie. De humaniteits-phrase, en het eeuwige gescherm met het „Gevoel" zijn hier de drijfveer, meest onbewuste gewaarwordingen, die voor de kritiek van het verstand onmiddellijk bezwijken moeten. Deze menschen krijgen het van eiken druppel bloed, dien zij zien vloeien, op hunne zenuwen, en wenden zich vol afschuw af van een slagerswinkel. Met alle achting voor het diepe gevoel van deze menschen, valt er met hen over geestelijke belangen niet te praten: dit onderwerp ligt buiten het gebiedje, dat door hunne hersenen wordt omvat, fflet meerendeel van de v r o u w e 1 ij kjg^anhangers van het Vegetariaat behoort tot .deze soort.!{Geestelijk meestal nog zeer onrijp is ook het groot e co ntingent van jeugdige, half volwas-sen personen, dat gestadig de gelederen der Vegetariërs helpt versterken. Het gebeurt zelden, dat een ouder man zich bij de Vegetariërs aansluitjDe meesten die er zich voor warm maken, zijn tusschen de dertig en veertig; en dan geschiedt het niet zoozeer omdat zij zoo diep doordrongen zijn van de juistheid der grondbeginselen van het Vegetariaat, maar omdat ze een onduidelijke voorstelling er van gekregen hebben, uit half-begrepen

*) Tot welke absurditeiten dit kan leiden, blijkt wel uit de volgende advertentie, die ik vond in de hier te lande verschijnende „Vegetarische Bode":

ANTI-MUSKITO I

Voor ƒ7,50 een komplete „klambou", zeer bevorderlik voor ongestoorde nachtrust en onwillekeurige aanslagen op 't leven der muggen.

Bloemendaal. D DE CLERQ.

(Vert.)

Sluiten