Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichamelijk als geestelijk versterkte, als het voorbeeld van een vegetarisch restaurant-houder. Dat men er onder deze lieden ook velen aantreft, die het uit zuiver winstbejag doen, spreekt vanzelf.

De menschen die uit het Vegetariaat munt trachten te slaan, vindt men in een andere groep, n.ni. onder hen, die in het Vegetariaat als geneeswijze „doen." Dit zijn meest menschen die in het leven schipbreuk geleden hebben, en nu de geneeskunde, die in Duitschland immers vogelvrij is, voor de gemakkelijkste manier houden om hun brood te verdienen. Omdat ze op dit gebied slechts succes kunnen hebben mei methoden, die de scherpste tegenstelling vormen met de wetenschappelijke geneeskunde, stellen ze zich in alle therapeutische vraagstukken, dus ook in de dtèetetiek, op een standpunt, dat door de medici over 't algemeen niet erkend wordt. Ze maken van het Vegetariaat hun voor alle kwalen helpend geneesmiddel, en worden ijverige apostelen, niet uit belangstelling voor de zaak, maar voor hun eigen beurs; ze doen dikwijls zelf niet eens de dingen, die ze anderen preken. Jammer genoeg treden deze kwakzalvers op den voorgrond der vegetarische beweging. Ook anders hoort men nog al eens van Vegetariërs, die het meer in woorden dan in daden zijn; die in theorie de grondbeginselen verdedigen, doch deze zelf zeer slordig, of zelfs in 't geheel niet, opvolgen.

In tegenstelling met de vele hierbeschreven typen van Vegetariërs, die op den onbevangen beoordeelaar een weinig aangenamen indruk maken, is er toch een klein aantal onder hen, die als mensch en man aanspraak op onze achting mogen maken. Het oordeel van deze mannen reikt wel niet verder dan de eenzijdige, beperkte gezichtskring van hunne levensbeschouwing, maar zij strijden met eerlijke overtuiging voor hunne zaak, ze willen slechts het beste voor hunne medemenschen. Al beschouwt men ze als verblinde dwepers, idealisten, utopisten enz., hunne beweeggronden zijn rein en edel, hun willen is ernstig, hun handelen te goeder trouw. Onder hen zijn mannen van veelzijdige

Sluiten