Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

rens, Owen, Linnaeus, Bell, Blumenbach enz. Daar het er om te doen is te bewijzen, dat het voedsel der Anthropoïden het eenige ware en goede voor de menschen is, moet er in de eerste plaats gewezen worden op de gelijkenis in den bouw van het spijsverteringskanaal. Van het begin tot het einde moet die duidelijk blijken. In de eerste plaats bij het gebit! Juist aan de groote identiteit ten deze hebben de Vegetariërs sedert Grahain en Baltzer groote waarde gehecht. Hoort maar eens, wat zij daarvan zeggen.

„De meest in het oog vallende eigenaardigheid, is de absoluut gesloten tandenrij, d.w.z. dat bij gesloten kaken de respectievelijk tegenover elkaar staande tanden recht op elkaar komen te staan, zonder dat er tusschen de hoektanden ook maar de kleinste tusschenruimte overblijft, zooals dit nog bij de Anthropoïden het geval is. Het aantal tanden bedraagt 32, dus 8 n elke halve kaak : twee snijtanden, tamelijk regelmatig vierkant, een hoektand, twee valsche kiezen met elk een kroon van twee knobbels, en drie ware kiezen met elk een kroon van vier knobbels. Als we nu dit menschelijk gebit gaan vergelijken met dat der hoofdvertegenwoordigers van de verschillende soorten, zullen we zien, dat het volkomen overeenkomt in zijne eigenaardigheden, als soort en grootte der tanden, hunne betrekkelijke lengte en sterkte, tusschenruimten, enz. met dat der Anthropoïden. Het volkomen gemis aan tusschenruimten tusschen de tanden der menschen — diastema genaamd — karakteriseert hem als de zuiverste en hoogste frugivoorMen heeft dikwijls gemeend dat de hoektand van de Gorilla het bewijs was, dat de Gorilla zelf niet het type van een frugivoor kon genoemd worden; maar waarneming en ervaring hebben de eigenlijke zuiver theoretische onderstelling bevestigd en voldoende bewezen, dat én de Gorillaénde Orang én de Schimpansee in de vrije natuur slechts van vruchten leven, al vergrijpt er zich een, hetzij uit nood, hetzij uit apen-ondeugd, wel eens aan wat anders. Maar de hoektanden der Anthropoïden zien er ook geheel anders uit dan die der Carnivoren. De doorsnede van de eerste is meer driehoekig, die der laatste rond; die der eerste zijn gedrongen en klein, die der laatste smal. Zeer merkwaardig is het ook, dat de hoektand der Anthropoïden op de plaats waar de wortel uit het tandvleesch komt, met sleuven bezet en kraakbeenachtig is, terwijl die der carnivoren glad en scherp is. Uit dit alles volgt, en wordt door de ervaring ook bevestigd dat de hoektand der Anthropoïden gemaakt is om plat te drukken, b.v. om noten en dergelijke te kraken, daarentegen die der Carnivoren uitsluitend om saprijke stukken vleesch vast te houden en te verscheuren."

1

Sluiten