Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenstrijdigheid van conclusies, die getrokken moeten worden uit een rij getallen van zoo verschillende elementen. Von Bunge merkt dan ook terecht op, dat er juist over den anatomischen bouw en de functie van het darmkanaal der Anthropoïden nog weinig bekend is, zoodat de vergelijkende conclusies der Vegetariërs eigenlijk meer berusten op een theoretische abstractie, terwille van hunne leer, dan op door de wetenschap gestaafde feiten.

Ten slotte moeten wij er nog de aandacht op vestigen, dat de Vegetariërs naast vele andere punten van overeenkomt tusschen mensch en aap (vele zweetporiën, ontbreken van de eigenlijke staart, recht vooruitkijkende oogen, enz.) veel waarde hechten aan den vorm van de handen, waarmede èn menschen èn apen het voedsel kunnen grijpen. De handen met de platte nagels schijnen „er veel meer voor bestemd het liefelijk ooft te plukken en het rijke koren bijeen te zamelen, dan levend vleesch aan stukken te trekken", waarvoor het roofdier klauwen inplaats van handen heeft. Het kan waar zijn, maar hoe naïef is toch zulk eene opvatting, die blijk geeft van totaal gebrek aan inzicht in de ontwikkeling van het menschengeslacht in de harde school van het leven, in den strijd met de natuur en de dieren! Alsof de mensch nog altijd niet dat gewaande paradijs verlaten had! De geschiedenis van de menschelijke hand toont bij den eersten oogopslag, dat zij voor alles meer noodig is, dan om te eten. We hebben immers zelfs ook voor het vruchteneten plaatsvervangers voor haar gevonden in mes en vork, zonder dat de nood er ons toe drong. Van even weinig waarde voor eene verstandige opvatting van de plaats, die de mensch in de natuur inneemt, is zijn rechtoppe gang. Zijne gelijkenis met de apen en zijne natuurlijke aanleg voor frugivoor zou bewezen zijn, omdat hij niet als een roofdier op vier pooten kruipt, of omdat hij niet op de loer ligt op het beest, dat hem tot voedsel dient. Alsof er geen trappen waren tusschen de apen en de roofdieren!

Als we nu uit alle deze meeningen voor en tegen het résumé opmaken, dan zien we, dat de natuur bij de lichamelijke organisatie

Sluiten