Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben, toch doen. Hoogstens kan men de voor een gezond mensch gemiddeld noodige hoeveelheid als 't normale beschouwen. De wetenschap heeft echter nog geen zoodanig gemiddelde bepaald, omdat dit zeer veranderlijk is. In elk geval ligt zij nog veel dichter bij de veel te hooge getallen van V o i t, dan bij de uiterst lage der echte Vegetariërs. Op goede gronden hebben de physiologen tot nu toe steeds vermeden uit de beschreven theoretische gevolgtrekkingen over het mogelijke eiwit-minimum, gevolgtrekkingen te maken voor de praktijk; wanneer deze eenzijdig aan den eenen kant liggende ervaringen in de praktijk werden toegepast, zou er gevaar ontstaan voor een algemeene chronische ondervoeding, waarop de vegetarische kost zoo dikwijls uitloopt.

Ook doet de vraag zich voor, of een voeding met een minimum eiwit, zooais de vegetarische er gewoonlijk een is, al is zij dan toereikend, aan te bevelen is, of zij eenige voordeelen geeft voor het menschelijk organisme, óf dat zij integendeel niet veeleer Ondoelmatig, practisch minderwaardig, moet genoemd worden. Ter oplossing van deze tweede vraag is het vooreerst noodig, de hoedanigheid der plantaardige voedingsmiddelen, de wijze van gebruiken en de rol, die zij in het menschelijk lichaam spelen, te analyseeren. Want om de eiwit-stofwisseling te beoordeelen, komt het niet alleen aan op de hoeveelheid eiwit, die toegevoerd wordt, maar ook zeer zeker op zijne qualiteit en op de wijze hoe het opgenomen wordt. *) Want deze beide laatste faktoren hebben geen geringen invloed op het nut, dat er van getrokken wordt en op den omzet van het eiwit. Wordt het een of andere eiwit-bevattende voedsel in het lichaam slecht verwerkt, dan komt dat practisch op hetzelfde neer, of de in het voedsel aanwezige hoeveelheid eiwit aanmerkelijk minder ware. De Vegetariër moet

•) In de physiologie wordt onder „opnemen" niet verstaan: opeten, doch spreekt men eerst van opnemen wanneer het voedsel door den darmwand is opgezogen. Voedsel dat het geheele darmkanaal doorloopt en onverteerd weder wordt uitgescheiden, wordt dus ganschelijk niet „opgenomen". (Vert.)

Sluiten