Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eentonigheid hangt ook meer af van persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden dan van de smaakzenuwen van den tong. Het verlangen naar afwisseling wordt steeds en overal grooter bij een verfijning der tafel, en bereikt zijn hoogtepunt in de aanmatigende eischen van een „Gourmet", dien de scherpzinnige Franschman, die verstand heeft van de gastronomie, onderscheidt van den „Gourmand", die véél eet, omdat hij gaarne eet! Toujours perdrix! *) is ook de verzuchting van een arm man die spoedig genoeg heeft, niet van patrijzen, maar van brood en aardappelen.

3. Het weinig smakelijke van de vegetarische voeding hangt zeer nauw te zamen met hare eentonigheid. Voor den normalen mensch blijkt dit gebrek hoofdzakelijk te zijn het gemis aan prikkelende stoffen, die de meeste menschen meenen noodig te hebben, en die ze vinden in het vleesch, de jus, de sauzen, zout en kruiden en ten slotte in allerhande dranken. Ook een ontwikkeld mensch verstaat onder een aangenamen smaak en iets wat prikkelt en opwekt, meestal hetzelfde. In dit opzicht zouden de Vegetariërs ethisch en aesthetisch werkelijk iets op de vleescheters voor hebben; want alles wat prikkelt is een kunstmatige belasting, die het menschelijk lichaam gewoonlijk niet noodig heeft, en wanneer het genieten van prikkelende spijzen overdreven wordt, is dit nadeeliger voor de gezondheid dan het vermijden van alle prikkels voordeel is. Smakelijk voedsel is ook denkbaar en dikwijls genoeg verkregen, zonder toevoeging van prikkelende stoffen. In werkelijkheid ligt de smakeloosheid van of zelfs de tegenzin tegen plantaardig voedsel, hoofdzakelijk daarin, dat het niet op zooveel verschillende wijzen kan toebereid worden, als de dierlijke producten. Maar mijns inziens geeft het gebrek aan smakelijkheid niet den doorslag bij een veroordeeling van deze voedingswijze.

4. Een onaangename nevenwerking van de vegetarische kost is ten slotte nog de sterke ontwikkeling van gassen en zuren in het darmkanaal, die voor veel menschen een meer of min ondragelijke last wordt. Toch schijnen de meeste menschen

*) Altijd patrijs.

Sluiten