Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langzamerhand aan deze last te gewennen, nog afgezien van het feit, dat lang niet iedereen dit lastige gevolg van de plantaardige voeding ondervindt. Al is dit gevolg niet aangenaam, toch is het geen reden het geheele diëet te verwerpen, als het niet, op andere, boven aangevoerde gronden, ondoelmatig was gebleken. Men zou, wanneer de plantaardige voedingwijze overigens doelmatig was gebleken, deze onaangename bijomstandigheid des te eerder op den koop toe nemen, omdat de sterke ontwikkeling van gassen en zuren in het darmkanaal als gevolg van de gisting der koolhydraten, ook een voordeel oplevert, dat voor vele menschen van niet weinig belang is: nm. het opwekken

der darmwerkzaamheid en de daardoor bevorderde spoedige

^ verwijdering der onverteerde spijsresten.jBij de groote verbreiding uie hel ongemak chronische darmzwakte (verstopping) steeds onder de menschen gehad heeft, mag men deze eigenschap der vegetarische voeding een voortreffelijke noemenjjOverigens heeft ook de omstandigheid, dat een grooter deel /an het voedsel dan bij een niet-vegetarische voeding in het darmkanaal liggen blijft, en dat deze groote massa een gewenschte prikkel op verzwakte darmspieren uitoefent, een levendig aandeel aan deze werking

A ,1- i i

> o KObl.

^Met dit voordeel van krachtige darmontlasting is nog een ander verbonden, dat echter voor de functie van het geheele organisme van ondergeschikt belang is: nm. het verminderen van het eiwit-bederf in de darmen, iets dat ook de leek kan waarnemen, daar de ontlasting een minder onaangenamen geur heeft, dan bij vleeschvoeding. Dit geringere eiwit-bederf berust deels op de vluggere ontlasting van het darmkanaal, deels echter ook op het wetenschapelijk vastgestelde feit, dat het plantaardige eiwit minder aan bederf onderhevig is dan het dierlijke. Dit voordeel van de vegetarische voeding is, ook omdat het verschil niet bijzonder groot is, van zoo weinig belang voor het organisme, dat het geen gewicht in de schaal legt^

De voordeelen der vegetarische voeding komen niet in aanmerking voor den gezonden, maar

Sluiten