Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de Physiologie van hunne lichamelijke organisatie en hunne levensverschijnselen.

1. Wat ten eerste betreft de voedings- en gezondheidstoestand der Vegetariërs, vinden wij bij de groote meerderheid niet alleen der volbloed-, maar ook der halve Vegetariërs, alles eerder dan bloeiende gezondheid, krachtige gevuldheid van het lichaam, of zelfs dan het voorkomen van een gewoon normaal mensch. Dit vindt zijn oorzaak, zooals ik vroeger reeds opmerkte, in het feit dat de meeste Vegetariërs zeer sterk belast zijn met en gekweld worden door ziekten, waarvoor ze van deze voedingswijze beterschap verwachten. Zij blijven somtijds zelfs hun geheele leven Vegetariër, maar ook even lang .. .ziek.|"f4ooit krijgen zij dat gevoel van volkomen gezondheid, dat den mensch tevreden met zijn lot maakt, hem frisch van geest houdt, hem moed geeft te hopeiuj Door hunne kalme leefwijze, en door het vermijden van elke ^buitensporigheid, elk exces, dat toch een gezond, krachtig mensch zonder nadeel voor zijne gezondheid dikwijls in zijn leven kan doorstaan, blijven deze lichamelijk gedegenereerden, zwak-kelingen zou ik ze willen noemen, merkwaardig lang in leven, en zonder dat ernstige ziekteverschijnselen ze aan het ziekbed kluisteren. Maar zij leven op den grens van voldoende integriteit der lichamelijke functies en zijn zoo zuinig mogelijk op hunne levenskracht. {Hun gering lichaamsgewicht heeft ook niet veel noodig. Deze lichamelijk minderwaardigen hebben vele kenteekenen voor den scherpen blik van een kundig arts: slappe, onfrissche, bloedarmoedige schepsels, van tengeren lichaamsbouw, met een slecht ontwikkeld spierstelsel, dunne beenderen, weinig lichaamsgewicht, steeds uit hun humeur en prikkelbaar,J— het is de lichamelijke décadence van den culfuurmensch, die door drie symptonen gekenmerkt wordt: ondervoeding, neurasthenie, anaemie.

Het is natuurlijk niet juist, te beweren dat er onder de Vegetariërs geen uitzonderingen op dit type bestaan, maar dit zijn werkelijk slechts uitzonderingen. Deze enkelingen zijn gezonde, goed doorvoedde, krachtige naturen, meestal jongere menschen of op zijn

Sluiten