Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeiven, kunnen de laatste veel meer torschen. Nog onlangs heeft Hauchecorne dit verschil duidelijk aangetoond.

Een kskimo-hond draagt 30 pond, zoolang als zijn heer zijne langdurige jacht voortzet. Zes tot acht honden - deze honden hebben ongeveer de de grootte en omvang van een grooten spitshond, een herdershond! — trekken een slede met 5 tot 6 menschen of 600 - 800 pond, 8-10 geographische mijlen per dag op een effen weg, na rust en goede voedering; d. i. twee Duitsche mijlen per uur, onder vroolijk geblaf. De Kamschatkahonden, 2 voet 3 duim lang, 1 voet staartlengte, 20-22 duim schouderhoogte trekken, met zijn vieren gespannen voor een slede inet 2J centenaar beladen deze 80—100 Werst = 106.7 K M. per dag langs de slechtste wegen, waar geen ander dier doorkomt."

Het beroep op de dierenwereld als bewijs, gaat hier in het geneel niet op : dit argument zou op grond van de hierboven aangehaalde feiten eerder ter aanbeveling van de dierlijke voedingswijze kunnen gelden. Veel gewichtiger is een andere tegenwerping der Vegetariërs, n.m. dat er een groot verschil in de w ij z e van krachtsontwikkeling valt waar te nemen bij de verschillende soorten: over het algemeen gaat het op, dat de carnivoren in staat zijn op een gegeven oogenblik merkwaardig veel kracht te ontwikkelen, terwijl de dieren, die lang achtereen moeten werken, bijna uitsluitend planteneters zijn, zoodat het schijnt, of in de dierenwereld de e n e r g i e der krachtsontwikkeling verkregen wordt door vleeschvoeding, de volharding door plantaardig voedsel.

Om te bewijzen, dat de vleeschvoeding ook de menschen in staat stelt op een oogenblik veel kracht te ontwikkelen, maar dat de plantaardige voeding veel meer geëigend is, hen voor te bereiden op langdurigen lichamelijken arbeid, beroepen de Vegetariërs zich op een geheele reeks feiten, die we hier in t kort zullen bespreken. Het is algemeen bekend, dat de voeding van de volksstreken, waar met het lichaam gewerkt wordt, in alle landen der aarde, ook daar waar de plantaardige voeding niet algemeen verbreid is, hoofdzakelijk vegetarisch is. Wij behoeven niet eens te herinneren aan de massa's aardappelen etende Ieren, of aan de Italianen en Zuid-Tyrolers, die van maïs op verschillende

7

Sluiten