Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fevensomstandigheden zai voor de schijnbare nieerderheid der Vegetariërs geheel andere oorzaken vinden dan de voeding In

™ Plaat,s vinden we zulk «en oorzaak in de omstandigheid, dat de Vegetariërs van oudsher met bijzondere voorliefde en grooten ijver zich hebben toegelegd op dezen tak van sport.

het ZT u 'mmerS dC lichaam^efening, die 't best past in hii hnn HVan. levensbeschouwing. Zij komen het dichtst

te lïvpn h natuurmensch te zijn en overeenkomstig de natuur te leven, door lange wandelingen te maken in Gods vrije natuur.

wedstHid "I" t" Va" ZClf mCer de gelegenheid zich voor VpII h da" anderen' neemt steeds een groot aantal

dat een V T" dee'' ka" het °"S niet meer verwonderen, a een Vegetaner op dit gebied vaak als een overwinnaar uit

den strijd treedt. Een tweede oorzaak is, dat de Vegetariërs in !t

ewus zijn van hunne kracht in deze sport, fanatiek voor hunne

zaak zooals ze meestal zijn, deze kracht zooveel mogelijk zien

wilskracht" he' belang van hunne zaak- spannen al hun wilskracht in, om door verbazingwekkende toeren op dit gebied

de goede uitwerking der vegetarische leefwijze aan iedereen te

oonen De geestdrift en opoffering voor hunne

wedstfeIe" n" dC t3aie vo,harding in zulke 1 h! 1 ,ƒ"■ vIeescheters d°en meestal aan deze sport r zelfs wille, zonder nevenbelang voor een ander idee

DuttTnSSeTdUSidH ideaIC °vergave' waaruit de Vegetariërs kracht waardin H ? 'S W "°g Ce" derde belangriike en prijzensVeeetriërr n d' SOlide ,evenswandel van verreweg de meeste Baccho et v 2,J zich onthouden van uitspattingen in

hebben 7ii hT*-. °mdat ^ a"e m°geIiike prikkels vermijden, dan dë V? l!T1J gr00ter weerstaildsvermogen en volharding

hPt lh L,eS< dC e"ergie V3n hunnen wil vooral door

gebruik van alcohol verlammen.

Ik hoop hiermede aangetoond te hebben, dat d e ge vol e-

«If • L? g C " der Vegetariërs, n.m. hun werkvermogen en hun

wiizT10 aa" lichaarnskracht toe te schrijven aan de voedingswijze, geen recht van bestaan hebben.

Sluiten