Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eiwit daarentegen voor uiterst geschikt, twee tegenstrijdige onderstellingen, beide volkomen hypothetisch.

Aan den anderen kant zullen wij billijkheidshalve niet verzwijgen, dat, gedeeltelijk onder den in vloed der nieuwere physiologische wetenschap, de meening verbreid is, ook onder het ontwikkelde publiek, dat een overdadige vleeschvoeding samen moet gaan met een groote mate van spierkracht,waaraan het overdreven veel vleesch-eten in de meeste moderne landen zijn ontstaan te danken heett. De wetenschap neemt tegenwoordig dit standpunt in, dat het mogelijk is meer spierkracht te verkrijgen, wanneer er slechts voldoende vet en koolhydraten in het voedsel aanwezig zijn ; door de goedkoopte van < beide is daaraan, zelfs in het voedsel van arme lieden, meestal geen gebrek De physiologen en clinici zijn het er tegenwoordig hijna alle over eens, dat het eens door V o i t bepaalde getal voor de hoeveelheid eiwit, die de mensch per dag noodig heeft (120 Gr.) in doorsnede 20—30% te hoog gesteld is. Onlangs heeft ook weer Baeltz dit uitgemaakt doornauwkeurige stofwisselings-onderzoekingen van de bijna uitsluitend rijst etende Japansche wagentrekkers.

Wanneer het dus al wetenschappelijk zeker is, dat voor de oogenblikkelijke werkzaamheid der spierkracht slechts de koolhydraten en het vet in aanmerking komen, toch mogen we niet vergeten, dat toch ook een hoeveelheid eiwit in het voedsel aan het lichaam moet worden toegevoegd, om de noodige spankrachten op te zamelen en aan te vullen.

En deze noodige hoeveelheid eiwit neemt het lichaam gemakkelijker op uit dierlijk dan uit plantaardig voedsel!

H a i g, een bekend Engelsch clinicus, die veel voelt voor liet vegetariaat, heeft reeds sedert jaren geprobeerd, de tegenovergestelde opvatting door een groote reeks van experimenteele onderzoekingen betreffende de stofwisseling van den mensch, wetenschappelijk te grondvesten, en heeft ze nog onlangs te zamen gepubliceerd in een werk, getiteld „Het Urinezuur". Haig verdedigt hierin de meening, dat alleen de plantaardige levensmiddelen een krachtige spierwerkzaamheid kunnen onderhouden, omdat

Sluiten