Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij dit voedsel de resorbtie der voedingsstoffen veel langzamer in zijn werk gaat, en de daaruit ontstane kracht veel langer in het organisme voorhanden blijft, dan na een voeding met vleesch en dierlijk eiwit. Die zouden n.1. wel een levendiger en sneller resorbtie van de voedingsstoffen met zich brengen en daardoor de stofwisseling krachtig opwekken, maar deze werking zou ook weer sneller afloopen en dus minder lang nawerken. H a i g meent de juistheid van zijne stellingen bewezen te hebben, door vergelijkende quantitatief-chemische analysen van de urine, die geproduceerd werd na het gebruiken van verschillende voedingsmiddelen.

Hij beschouwt namelijk het urinezuur en de chemisch hiermede verwante stoffen als kreatine, kreatinine, xanthine enz, die hij, wat betreft hun werking op het organisme, kortweg met elkaar gelijk stelt, ais het schadelijk bestanddeel van het dierlijk eiwit, en verlangt daarom alle urinezuur-bevattende en -vormende voedingsmiddelen den menschen te onthouden, vooral hun, die gedwongen zijn veel spierarbeid te verrichten. Daarom raadt hij vooral aan sportslui een urinezuur-vrij diëet aan, omdat zij daarbij het best langdurige groote spierkracht zouden kunnen ontwikkelen.

Zonder hier het geheele boek van Haig, dat reeds in zijne grondbeginselen vele fouten heeft, aan een diepgaande kritiek te onderwerpen, zal ik slechts wijzen op een feit, dat voor ons van bijzonder groot belang is: n.m. dat al de gevolgtrekkingen van Haig op een onjuist beginsel berusten, daar zij uitgaan van de onderstelling, dat de spierkracht afhankelijk is van het eiwit-gehalte van het voedsel, reden waarom hij dan ook nog groote waarde hecht aan de merkwaardig hooge getallen van Voit! Zijn wetenschappelijk Vegetariaat geeft dus het grondbeginsel der eiwitarmoede van het plantaardig voedsel volkomen prijs, wat ook hieruit blijkt, dat hij melk een voedingsmiddel der Vegetariërs noemt — dus eigenlijk is het heelemaal geen Vegetariaat meer! Doch afgezien hiervan heb ik reeds uitvoerig uiteengezet, dat uit de resultaten van de jongste physiologische onderzoekingen op mensch en dier, zonder uitzondering gebleken is, dat de spierwerkzaamheid niet afhankelijk is van het eiwitgehalte van het voedsel. De geheele

Sluiten