Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog nooit schadelijk geweest voor iemand's gezondheid of arbeidsvermogen. Duizenden vleescheters overwinnen dagelijks door den nood gedrongen, dit gevoel van verslapping, eenvoudig' omdat zij geen tijd hebben er aan toe te geven . Wetenschappelijk van grooter belang is de tegenwerping da het vleesch onder de eiwit houdende voedingsmiddelen bijzonde^ schadelijk zou zijn, door zijn gehalte aan prikkelende stoffen in den vorm van de basische extractief-stoffen als kreatine, kreatinine xanthme en nog andere chemische bestanddeelen, die nauw verwant zijn met het urinezuur. Deze prikkelende stoffen noemen de Vegetariers v e r g i f t e n, die inwerken op de spijsvertering, schadelik zijn voor het bloed, het hart en het zenuwstelsel verzwikken

e nieren ziek maken en alle mogelijke ziekten in het mensrhe'i^ lichaam veroorzaken. Over de beteekenis en de uitwerking van deze bestanddeelen van het vleesch zijn de medici zelf nog niet in het klare. Eenigen ontzeggen hun alle uitwerking dus ook een schadelijke; anderen zien er integendeel het gewenschte opwekkingsmiddel in voor de spijsvertering en stofw s e g n he organisme. Ik geloof dat de waarheid in het midden ligt. Wat onderscheidt het vleesch van de andere eiwithoudende dierlijke voedingsmiddelen, vooral van melk en eieren? AntwoordHet gehalte aan albuminoïden," enaan stikstofhoudende extractiefstoffen! De albuminoïden zijn aan eiwit verwante bestanddeelen die bij het koken lijmstof geven, b.v. glutine, chondrine, enz Het vleesch bevat daarvan 1,5%, extractiefstoffen zitten er in r bedrage van U /0. In het voedsel van de planteneters en van den menschel.jken zuigeling komen deze beide bestanddeelen net voor; alleen met 't oog oP deze feiten reeds kan men hun d.ëtetische beteekenis niet betwisten. Tusschen beide groepen bestaat zelfs een nauwe betrekking, waar tot nu toe nog met genoeg de nadruk op gelegd is: de lijmstof, die onder de albummofden het bestanddeel is, het welk het meest op eiwit gelijkt, en zelfs in het voedsel een gedeelte van het eiwit vervangen kan, bevat Jijmsuiker» (glykokol), die ook in de lichaamssappen voorhanden ,s. Met dit bestanddeel chemisch zeer nauw verwant

Sluiten