Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kanaal te hulp komen. De geregelde afloop van het spijsverteringsproces is de eerste voorwaarde voor een onafgebroken levendige stofwisseling van het geheele organisme. Zijn zulke kleine kunstmatige prikkels niet altijd noodig voor de vertering, zoo baten zij toch meer, dan dat zij schaden.

Uit dit alles volgt dus, dat we ten opzichte van het gehalte aan vleesch-basen, ook hier op zijn hoogst aanleiding vinden het overmatige vleeschgebruik af te raden, omdat hier een te levendig spijsverterings- en stofwisselingsproces het gevolg van kan zijn. H a i g begaat dezelfde fout als de Vegetariërs, waar hij bij het aanwijzen van de schadelijke gevolgen van de door het xanthine ontstane prikkels op de stofwisseling van het organisme, de hoeveelheid geheel buiten beschouwing laat. Ook de wetenschappelijke medicus zal ten allen tijde toestemmen, dat overmatig vleeschgebruik behoort tot een der disponeerende momenten voor het ontstaan van jicht, klaarblijkelijk tengevolge van overlading van het bloed met urinezuur-vormende bestanddeelen. Maar de kleine hoeveelheid xanthine en daaraan verwante lichamen, die met eene normale vleeschvoeding in het lichaam worden opgenomen, wordt zoo spoedig weer uit het lichaam uitgescheiden, voor zooverre zij niet in het lichaam geoxydeerd worden, dat een overschot aan urinezuur in het bloed niet ontstaan kan. Naar het oude grondbeginsel „in alles maat" moet men in wetenschappelijke stellingen zich voor alle overdrijving wachten. H a i g heeft zich schuldig gemaakt aan deze moeielijk te vermijden fout, en zal daardoor met zijne geschriften in den eersten tijd nog meer verwarring stichten onder de Vegetariërs en andere leeken, dan tot nu toe over de uitwerking dezer stof bestond.

Hoezeer dus ook van wetenschappelijk standpunt een overdreven

schelijke organisme schijnen haast alleen niet-levende, zuiver chemische lichamen als fermenten werkzaam te zijn ; die worden enzymen genoemd. Vroeger rekende men ze tot de eiwit-lichamen, doch de ineest-bestudeerde dierlijke fermenten hebben, is er gebleken, daar niet de eigenschappen van. (Vert.)

Sluiten