Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vleesch- en eiwit-voeding, om de daarmede gepaard gaande overmatige prikkeling door de stoffen der regressieve metamorphose, is af te keuren, toch kunnen wij ons niet genoeg hoeden voor het andere uiterste, aan deze stoffen op zich zelf een schadelijke werking toe te schrijven.

Het is veeleer een zuiver physiologische prikkel, dien zij uitoefenen, omdat zij de natuurlijke functies van het organisme volkomen, en gelijkmatig, ondersteunen. Dit geldt niet alleen voor de werking op het verloop van het spijsverteringsproces en op de algemeene stofwisseling, maar vooral ook op het zenuwstelsel. üe hand- en fabrieksarbeider heeft minder behoefte aan een voortdurende impuls van zijn hersenwerkzaamheid, dan de man, die met zijn hoofd werkt. De levendige functie der zenuwvezelen, die bij eiken hoofd-arbeid veel werk moeten doen, wordt echter in hoogere mate gewaarborgd door een zekere kustmatige opwekking, door een kunstmatigen prikkel, die echter de grens van het physiologische natuurlijk niet overschrijden mag. De physiologisch denkende medici vinden een klein gehalte kunstmatig prikkelende en opwekkende stoffen in de voeding zeer doelmatig, om het zenuwstelsel zoo noodig in staat te stellen, meer werk te verrichten. Juist de zenuwcel reageert zeer scherp op dergelijke kleine kustmatige prikkels. Wij mogen de menschelijke natuur geluk wenschen, dat zij vatbaar is voor zulke kleine ondersteuningen van buiten, die hare levensvoorwaarden en haar scheppingsvermogen soms werkelijk verlichten.

In nauw verband met de besproken hypothese over de giftige inwerking der extractie f-s toffe n, staan de beweringen over de schadelijkheid van het vleeschgebruik voor enkele inwendige organen van het lichaam, vooral voor hart en nieren. Dr. Lahmann, de medische autoriteit bij uitnemendheid onder de Vegetariërs, heeft de meening verspreid, dat de werkzaamheid van het hart door vleeschgebruik versneld wordt, omdat vleesch het bloed verhit, terwijl de Vegetariër daarentegen een langzame en rustige pols zou hebben. Deze bewering is uit de lucht gegrepen, heeft geen enkele medische of statistische

Sluiten