Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reden van bestaan. Nog brutaler is de dikwijls terugkeerende bewering der Vegetariërs, waarmede zij angstige zieltjes pogen in te palmen, dat vleeschgebruik de nieren ziek maakt. A n d r i e s heeft daaromtrent de volgende autoritaire meening verkondigd:

„De bekende ontaarding der nieren van de vleescheters, waaruit natuurlijk weer tallooze andere ziekten voortvloeien, is het gevolg van de overmatige belasting der bijna mishandelde nieren, door een dagelijks te groote toevoer van stikstof. Elk mensch op rijper leeftijd, die in zijn leven veel vleesch gegeten heeft zonder zwaren physieken arbeid te verrichten, heeft zonder meer een nierziekte."

Dit „zonder meer" is een ongehoorde brutaliteit, en de verbreider ervan moest bijna ter verantwoording geroepen worden, omdat hij het publiek bedriegt. Wij hebben niet eens een zeker bewijs ervoor, dat zelfs overmatig vleeschgebruik de nieren ziek maakt. De medici zijn het er zelfs nog niet overeens, of zij nierzieken liet gebruik van vleesch moeten ontraden. Het oude dogina, dat rood vleesch met zijn rijk gehalte aan stikstofhoudende extractief-stoffen de nieren meer prikkelt en zieke nieren meer schaadt dan wit vleesch, is onlangs nog zeer heftig bestreden door een autoriteit als Prof. v. Noorden, die op grond van zijne veel omvattende en uitgebreide stofwisselings onderzoekingen niet meer hecht aan een verschil in dit opzicht tusschen beide vleeschsoorten, en evenmin gelooft aan een schadelijke werking van vleesch op chronisch zieke nieren. *)

Hier volgt dus weer uit, dat een matig gebruik van vleesch geen schadelijke gevolgen heeft voor het gezonde organisme, en waarschijnlijk ook zelfs niet voor den zieken mensch.

Nog eenige woorden over de reeds eenmaal kort besproken vraag over het ontstaan van jicht door vleeschgebruik. Deze ziekte is, zooals iedereen weet, het meest verspreid in het land der biefstuk-eters, maar ook waarnemingen uit andere landen steunen de bewering, dat inderdaad vleesch-m i s b r ui k eene der oorzaken

♦) In gelijken geest heeft zich onlangs Koster te Gothenburg uitgesproken. (Zie Ned. Tijdschr. v. Oen. 1904, p. 31.) (Vert.)

Sluiten