Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veredeling van het menschdom op zinnel ij k en zedelijk gebied volbracht. Ofschoon het ernstig streven van vele Vegetariërs, de menschheid door middel van hunne leef- en voedingswijze gelukkig te maken, geapprecieerd verdient te worden, is toch uit de feiten nog niet gebleken, dat dit mogelijk is. Ook langs dezen weg schijnt het probleem van het vegetariaat onoplosbaar. Want het begrip van geluk dat de Vegetariërs hebben, „de harmonische leefwijze," de „bewuste bevrediging der levensbehoeften" (Baltzer), is zuiver subjectief en gaat niet voor iedereen door. De ethiek van deze idealisten (verreweg het beste deel) is in de praktijk onvruchtbaar voor de ontwikkeling van het menschdom naar geest en cultuur, — houdt deze misschien zelfs tegen: zij zien hunne medemenschen en misschien ook zich zelf, niet zooals zij zijn, maar zooals ze konden en moesten zijn! Wij streven allen naar geluk, maar langs verschillende wegen. De Vegetariërs beelden zich in, in het alleen zalig makende geloof te zijn. Zij houden hunne begrippen over zedelijkheid voor de reinste en nuttigste, voor de alleen-juiste en -goede. Dit is hun hoofdfout, waardoor ook hunne poging om h e t V e g e t a r i aat o p e t h i s c h e motieven te grondvesten, telkens weder schipbreuk 1 ij den moet.

HOOFDSTUK X. Staathuishoudkunde.

Uit de geschiedkundige uiteenzetting van de vegetarische beweging is gebleken, dat ten allen tijde pogingen zijn gedaan, haar juistheid uit sociale verhoudingen te bewijzen. De groote mannen der geschiedenis, die het Vegetariaat verdedigd hebben, de godsdienststichters en wijsgeeren, zijn zonder eenige uitzondering hervormers

Sluiten