Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun juist te eenen male : alle godsdiensten zijn vertegenwoordigd, en. deze godsdienstige verdraagzaamheid, die hun in het belang van de propaganda hunner leer eigen is, strekt hun tot eerl Maar tóch behouden zij het godsdienstige argument nog, en wordt het nog steeds van tijd tot tijd met succes gebruikt! Daar het uit een historisch oogpunt waard is beschouwd te worden, zal ik er met enkele woorden op ingaan.

De Vegetariërs hebben zich altijd ten doel gesteld, hunne leer voor ieder verdedigbaar te maken. Er zijn menschen, die geen oor hebben voor wetenschappelijke argumenten, maar die streng geloovig zijn en aan de overtuigingskracht van hun geloof meer hechten dan aan elke logica. Ook voor hen hebben de Vegetariërs hunne leer aannemelijk gemaakt. Hierdoor is eene afzonderlijke groep ontstaan, die men „Bijbelvegetariers" noemt. Met de „Heilige Schrift" pogen zij ook tegenwoordig nog geloovige zielen te winnen. Men heeft zelfs beproefd het Vegetariaat onder de hoede van de Katholieke kerk te stellen, omdat het algemeen bekend is, dat hier het meest gehecht wordt aan onwrikbare dogmatische beschouwingen. Dit beteekent niet veel meer dan een jacht op domooren; want hoewel er tegenwoordig nog wel sekten bestaan, die het vleescheten verafschuwen, is de Katholieke kerk in t algemeen ver van een dergelijke vereenvoudiging der leefwijze af, en heeft zij het verbod van vleescheten op enkele dagen slechts ingevoerd, als teekens voor de buitenwereld van zelfverloochenende onthouding en zelf-kastijding, ongeveer in denzelfden zin als de Joden het volkomen vasten bij hunne verzoeningsfeesten. Een vereenvoudiging der leef- en voedingswijze, zooals het strenge Vegetariaat dit met zich brengt, ligt in het geheel niet in den lijn van het Katholieke geloof; zelfs streng geloovige Katholieken zijn in het algemeen niet afkeerig van overvloedig eten en drinken, zooals wel blijkt uit de eetpartijen en drinkgelagen in de van oudsher beroemde kloosters. Evenmin als het Katholicisme, kunnen de Bijbel-Vegetariers een andere christelijken of welken godsdienst ook voor zich in beslag nemen. Alle pogingen, om uit den b ij bel eene rechtvaar-

Sluiten