Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze opwekking van den wijsgeer van Samos heeft ook invloed gehad op de priesters van Aesculapius. Door de geschiedenis der medicijnen, die zoo rijk is aan stroomingen, onder- en tegenstroomingen, loopt de gedachte aan een therapeutisch gebruik van de plantaardige voeding als een roode draad, vele eeuwen lang: het is echter slechts een zeer dunne draad, die dikwijls onderbroken, en weer met moeite terug gevonden wordt. Wanneer er niet een goede kern in dit idee opgesloten lag, dan zou het niet gedurende vele generaties van medici stand gehouden hebben, en opnieuw zijn opgekomen in de hoofden van vele, en vooral niet de slechtste, medici. Het best blijkt dit uit het feit, dat de gedachte aan een therapeutisch gebruik van de plantaardige voeding, in den tijd der moderne geneeskunde, die gebouwd is op de basis van natuurwetenschappelijk onderzoek en analytische kritiek, niet tot rust gekomen is; integendeel treedt zij in het tijdperk der diaetetische therapie, welke de jongste ontwikkeling der praktische geneeskunde kenmerkt, meer en meer op den voorgrond. Er zijn in alle beschaafde landen in de beide laatste tientallen jaren, een reeks van kleinere en grootere geschriften verschenen, van de hand van ernstige, wetenschappelijke medici, waaruit blijkt, dat de vegetarische voedingswijze nog steeds dien medici belang inboezemt, die zich in het praktische leven bewegen enonpartijdig en onbevooroordeeld, het goede nemen waar zij het vinden. In de geneeskunde beslist in laatste instantie niet de wetenschappelijke redeneering, niet proeven op dieren, of chemisch onderzoek, maar enkel en alleen de kennis der resultaten in de praktijk opgedaan. De praktische geneeskunde geeft vele voorbeelden, hoe dikwijls de wetenschap niet in staat is een voldoende verklaring te geven van hare ervaringen. Geen practicus zal echter afzien van de een of andere geneesmethode, alleen omdat zij volgens den tegenwoordigen stand der wetenschap nog niet voldoende verklaard wordt.

Wel is de vegetarische voedingswijze, zooals wij in het hoofdstuk „Physiologie" uitvoerig uiteengezet hebben, voor den gezon-

Sluiten