Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoewel ik dus in het algemeen aanraad liet vegetarisch voedsel eerst duchtig in de keuken te bereiden, is toch voor sommige ziektetoestanden eene dergelijke technische voorbereiding van het voedsel niet noodig, ja soms zelfs niet eens wenschelijk. Voor sommige ziekten is namelijk de grove vegetarische kost, soms zelfs rauw, zeer aan te bevelen, zooals ik later uitvoeriger hoop te bespreken. In zulke gevallen kan het verlies aan voedingswaarde door niet resorbeerbaar eiwit of vet, gemakkelijk worden aangevuld door een grootere quantiteit voedsel.

In de woorden „vegetarische ziekenkost" ligt van zelf het begrip van een t ij d e 1 ij k e aanwending reeds opgesloten. Het is geen voedsel voor iedereen, gezonde of zieke, zooals het door de Vegetariërs aangeraden wordt, maar in wetenschappelijke» zin is het een diëet voor een mensch gedurende zijne ziekte of slechts tot aan het tijdstip van de intrede eener verbetering; een diëet, dat op zich zelf staat, evengoed als vele andere diëetkuren, waarvan de geneeskunde gebruik maakt voor zekere therapeutische doeleinden, zooals b.v. het melk-diëet voor nierziekte, het vleeschvet-diëet voor suikerziekte, het vleesch- en alcoholvrije diëet bij jicht, het vet- en koolhydraat-arme diëet bij vetlijvigheid enz. enz. Ook deze voedingswijzen past de arts altijd slechts tijdelijk toe, omdat hij van meening is, dat een langdurige doorvoering van een dergelijke beperkte voeding niet alleen onnoodig is, maar onder bepaalde omstandigheden zelfs nadeelig of onmogelijk zijn kan. Ditzelfde geldt voor het vegetarische diëet. In het meeren-

deel der gevallen zal eene zoodanige diëetkuur *) van 4 6 8

weken voldoende zijn, om de gewenschte veranderingen in den voedingstoestand, of wel de verbetering van den aanwezigen ziektetoestand, tot stand te brengen. Maar ook tegen een langduriger gebruik van deze kost, wanneer ze eens noodig mocht blijken, bestaan geen principiëele bezwaren, wanneer zij slechts voldoet aan de hier boven uitvoerig uiteengezette grondbeginselen der voedingsphysiologie. Op grond van mijne eigen ervaringen

*) Onder de vegetarische dieetkuren mag men echter niet de fruit- en druivenkuren rekenen, die naast het gewone voedsel aangewend worden.

11

Sluiten