Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan komen van allerlei factoren, wanneer zij hun maar met de noodige handigheid en nadruk aangeraden worden. Vooral bij nerveuze voedingsstoornissen ben ik dikwijls in de gelegenheid geweest deze opmerking te maken. Een voorbeeld uit vele: Een patiënt, die onder den invloed van een zeer „licht verteerbaar", matig dieet, dat hem voorgeschreven was op de diagnose: „chronische maagcatarrh", een zoo slechten voedingstoestand had gekregen, dat men werkelijk zou denken aan een ernstige anatomische maagkwaal, zal ik nooit vergeten. Bij nauwkeuriger onderzoek vond ik van deze diagnose geen enkele aanduiding, wel voor „nerveuze dyspepsie", waarvoor ik hem een vrij plotselingen overgang tot een overvloedig vegetarisch dieet liet maken. Zijn spijsverteringskanaal bleek zeer geschikt te zijn ook dit grovere voedsel te verdragen, terwijl bij zijn vorige voedingswijze de lichtste spijzen dikwijls zware storingen veroorzaakten. Reeds na eenige weken waren niet alleen de verschillende stoornissen der spijsvertering geweken, maar ook was de voedingstoestand reeds aanmerkelijk verbeterd. Patiënt at weer gaarne en met smaak. Ik heb me echter niet los kunnen maken van het idee, dat de verandering der voeding op zich zelf, de overgang tot een meer alledaagsche voedingswijze reeds een kalmeerenden, genezenden invloed uitoefende, op dezen geestelijk overspannen, zeer zenuwachtigen en over zijn toestand bevreesden man. Van het standpunt van een practisch medicus verliest het vegetarische diëet, daar immers de wetenschappelijke therapie en vooral de voedingsleei grootendeels op alleen door ervaring verkregen kennis berust, niet aan waarde wanneer het voornamelijk door suggestie werkt! Het feit op zich zelf is belangrijk genoeg om op te letten.

Bij het schatten der factoren, die medewerken tot den heilzamen invloed van het vegetarische diëet, wil ik nog op een omstandigheid in het bijzonder de aandacht vestigen, wier aandeel in de genezende werking niet over het hoofd mag gezien worden en ook vooral niet te gering geschat. Geheel in overeenstemming met de gewoonte der Vegetariërs, behalve het vleesch ook alle mogelijke andere prikkels te vermijden, is het bij het voorschrijven van

Sluiten