Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het vegetarische ziekendiëet doelmatig, ook de alcoholische dranken en de koffie, en andere alcaloïden*) te verbieden. Aan dit grondbeginsel ben ik zelf ook trouw gebleven in de meer dan 300 gevallen, waarin ik vegetarische diëetkuren voorgeschreven heb. Dat alcohol, in welken vorm dan ook, caffeïne en derivaten prikkels zijn voor het zenuwstelsel, is een feit, dat ik niet nader behoef toe te lichten. Deze prikkelende werking op het zenuwstelsel blijft bij gezonde mensclien meestal onder de grens, waar boven zich pathologische verschijnselen voordoen; maar voor een ziek zenuwstelsel, b.v. voor het labiele zenuwevenwicht van den neurasthenicus, zijn reeds zeer kleine dosissen, die een gezond mensch meer of minder goed verdraagt, zeer nadeelig voor het algemeen welzijn, en voor de functioneele energie der zenuwen, daar immers deze bij zulke zieken meestal reeds vroeger geleden heeft, dikwijls juist hoofdzakelijk door het misbruik van sterken drank, dat een van de voornaamste oorzaken is voor de nervositeit van de menschen van dezen tijd. Door deze prikkelende giften uit te sluiten, hebben de zenuwcellen gelegenheid hunne functioneele energie te versterken, zoodat zij, weer voorzien van een inwendige voorraadschuur kracht, hun plicht gelijkmatiger, rustiger en beter kunnen doen. Door het verdwijnen van het hinderende gift, krijgt de zenuwcel, wanneer zij tenminste hare anatomische integriteit nog niet verloren heeft, de normale elasticiteit weer terug, die de spankracht van het gezonde organisme bepaalt. Het onthouden van alcohol aan neurasthenici is vooral ook daarom van zoo groot belang, omdat zij dikwijls in een voor leeken vergefelijk zelfbedrog hunne kwalen door dergelijke verdoovende prikkels pogen te verdrijven, wat hun inderdaad ook wel voor een tijdje gelukt.

Nu volgt er op eene onnatuurlijk sterke opwekking en aanspanning der zenuwcellen meestal een langzamerhand toenemende verslapping, zoodat ik niet ernstig genoeg kan waarschuwen tegen

*) Stikstofhoudende, meest sterk giftig werkende stoffen die in verschillende planten voorkomen. Als algemeen bekende noem ik: morphine en c a ffeïne. (Vert.)

Sluiten