Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het algemeen onder verstaan dien vorm van obstipatie, die berust op atonie, d.i. spierzwakte, van den darmwand. Over de factoren van deze genezende werking, die hierbij in aanmerking komen, heb ik in het hoofdstuk „Physiologie" genoeg gezegd, zoodat ik het niet noodig vind, hier nogmaals een lans te breken voor deze diaetetische therapie. Ik wijs er alleen nog maar eens op, dat hier het ruwe, deels zelfs rauwe vegetarische voedsel op zijn plaats is ! *)

In aansluiting aan de nerveuze ziekten van het spijsverteringsapparaat noem ik verder als indicaties voor het vegetarische diëet: de anatomische ziekten van de maag-darmstreek, vooral de catarrhale aandoeningen. Het grove vegetarische voedsel is hier natuurlijk uitgesloten. Maar het lakto-vegetabilisch diëet in den fijnsten breivorm, is hier zeer doelmatig en zou ik een der merkwaardigste vorderingen op diaetetisch gebied willen noemen, die de moderne therapie kan aanwijzen. Wel staan ons hier nog slechts eenige schuchtere pogingen van enkele schrijvers ten dienste. Het wordt niet beproefd omdat bij velen aan het begrip van de op zich zelf meestal reeds afgekeurde vegetarische voeding, altijd de voorstelling verbonden is van grof, ruw voedsel, dat bij catarrhale aandoeningen te recht altijd verboden wordt. Het vegetarische diëet waarvan hier sprake is, en dat de meeste medici nog niet eens kennen, moet echter én van het standpunt der physiologie én van dat der pathologie geheel anders beoordeeld worden. De uit granen, leguminosen enz. bereide dunne, fijn verdeelde pappen, prikkelen het slijmvlies niet meer of zelfs minder dan de vleeschspijzen en dergelijke gerechten. Zij prikkelen de afscheiding der verteringssappen niet en wekken ook geene sterke peristaltische bewegingen der darmspieren op. Men moet hunne voedingswaarde ook niet onderschatten, daar hunne voedingsstof, ook het eiwit, veel beter opgenomen wordt dan bij de gewone voedingsmiddelen en bijna zoo goed verwerkt wordt als het dierlijke eiwit en vet. Bovendien kan aan dergelijke zorgvuldig toebereide

•) (Zie pag. 91.)

Sluiten