Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gaan wij nu over tot de voortzetting der bespreking over de indicaties bij ziekten van het zenuwstelsel, dan zijn de neuralgieën, aan de beurt omdat deze zeer naverwant zijn met de boven besproken functioneele neurosen. Over deze sterk gekarakteriseerde zenuwpijnen hebben vele schrijvers, in de eerste plaats H a i g in Londen en de clinicus F. A. Hoffmann in Leipzig, ons gunstige resultaten medegedeeld, vooral bij ischias en bij de neuralgieën van lijders aan j i c h t en t a b e s. Het is zeer moeilijk eene verklaring van de uitwerking van het vegetarische diëet bij deze neuralgieën te geven, vooral omdat wij nog zoo weinig van hunne oorzaken weten. Zeker is tenminste, dat een deel dezer neuralgieën het gevolg is van den prikkel van abnormale stofwisselingsproducten op die zenuwen. Het beste voorbeeld hiervan is de ischias bij lijders aan suikerziekte. Daarmede in overstemming kunnen wij de mogelijkheid ook niet uitsluiten, dat eene grondige verandering van de voedingswijze een zoo groote verandering in de samenstelling van het bloed en van de sappen te weeg brengt, dat de aanwezige prikkel verminderd wordt, en ten slotte geheel verdwijnt. Zekerder is echter de poging een verklaring te geven van de genezing van die neuralgieën door diaetische maatregelen, welke in direct verband staan met maag-darmziekten, vooral met chronische obstipatie. Hier beïnvloedt het diëet de verwijdering der ophooping van uitwerpselen in de darmen, die langs reflectorischen of toxischen weg die zenuwkrampen veroorzaken.

Bij h a r t-n e u r o s e n heeft Rumpf gunstige resultaten van de vegetarische voeding gezien; ook bij nerveus asthma heeft deze voeding schijnbaar gebaat.

Ervaren practici kunnen ons vertellen, dat hoofdpijnen, zwaarmoedige stemmingen en andere nerveuze of zelfs psychische storingen, dikwijls spoedig kunnen beter gemaakt worden door den stoelgang te regelen, waarvoor het vegetarische diëet het

beste middel blijkt te zijn.

In den laatsten tijd vinden wij in de litteratuur dikwijls mededeelingen over den gunstigen invloed van het vegetarische diëet

Sluiten