Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet enkel en alleen te zamen met plantaardig voedsel; ook bij vleeschvoeding en gemengd voedsel kan iedereen matig zijn; zoo is ook een eenvoudige en bescheiden leefwijze mogelijk, zonder zich te houden aan de kloosterachtige resignatie, die de vegetarische leefwijze kenmerkt. Het einddoel van het Vegetariaat kan dus bereikt worden zonder het eerste grondbeginsel de plantaardige voeding! Maar wel is het waar, dat elk dogma een bijzonder stempel noodig heeft om zijne aanhangers te boeien. Elke kerk heeft hare bijzondere voorschriften; van het in acht nemen van deze hangt dikwijls het lidmaatschap af.

Dezelfde levensphilosophie, als die van het Vegetariaat zou hoogst waarschijnlijk geen invloed hebben op het groote publiek, wanneer zij niet verbonden was met het opmerkelijk grondbeginsel der plantaardige voeding. De plantaardige voeding is in den zin eener hoogere zedelijke opvatting van de beteekenis van het Vegetariaat, slechts een middel om het doel te bereiken. Wanneer de hoofdmannen en aanhangers met volle bewustzijn den nadruk legden op deze ethische strekking van het Vegetariaat, en haar altijd volhielden, dan zou deze beweging e'en zeer gewenscht middel zijn ter verhooging van het peil der zedelijkheid, zooals het openbare leven er vele heeft. Maar in de werkelijkheid merkt men niet veel van deze hoogere strekking van het Vegetariaat. Hel is een phrase, waarmede in gewichtige brochures en schoone redevoeringen gepronkt wordt. Hoewel wij over het algemeen niet spotten met het streven der Vegetariërs, is toch nog nooit gebleken, dat zij zedelijk hooger staan, en beter weten te leven dan anderen met hetzelfde doel.

Tot de zedelijke en hygiënische verbeteringen, waar de Vegetariërs zoo voor ijveren, behoort ook het afschaffen van het drankmisbruik, waaraan de vleescheters, zooals alle cultuurmenschen, zich zoo dikwijls bezondigen. De onthouding van alcohol is een der prijzenswaardigste factoren in den verstandigen leefregel der Vegetariërs Zij heeft met het Vegetariaat op zich zelf echter niets uit te staan. Daarom begaan de Vegetariërs een

Sluiten