Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

logische inconsequentie, die slechts verklaarbaar is door het bewustzijn hunner zwakke positie in het openbare leven, wanneer zij probeeren zich onder één vaandel te scharen met matigheidsmannen en onthouders, of zelfs aan hunne rokken te hangen. Deze waren echter in het geheel niet op hen gesteld en wel met het volste recht, omdat de bestrijding van het alcoholmisbruik op zich zelf in geen enkel verband staat met de vleeschvoeding. Dat vleeschkost, en vooral overmatig gebruik van vleesch, praedisponeert tot alcoholisme, in bier- of wijnvorm, zal ik niet ontkennen; toch kan men het alcoholisme bestrijden, zonder tegen het gebruik van vleesch te velde te trekken; de aanvoerders van de bestrijding van het alcoholmisbruik zouden een groote tactische en misschien noodlottige fout begaan, wanneer zij gemeene zaak maakten met de Vegetariërs. Ze zouden hierdoor hunnen strijd even vruchteloos maken, als de poging van de Vegetariërs om het plantaardig voedsel algemeen in te voeren. Wanneer de Vegetariërs echter in hunne kringen de alcoholonthouding aanprijzen, bewijzen zij hiermede deze zaak een grooten dienst. De vegetarische beweging werkt ongetwijfeld gunstig voor de alcoholbeweging.

De Vegetariërs zullen waarschijnlijk met voldoening en vreugde constateeren, dat de wetenschap tegenover hunne zaak in de laatste jaren werkelijk een ander standpunt inneemt. Dit is zonder twijfel het gevolg van een dieper doordringen van de wetenschap in een tevoren weinig bestudeerd probleem. De wetenschappelijke critiek stemt tegenwoordig zonder aarzelen toe, dat het bewezen is, dat de vegetarische voedingswijze physiologisch mogelijk en voldoende is, en dat haar biologisch recht van bestaan versterkt is door een hiermede verkregen gelijk lichamelijk werkvermogen. Hiermede is niets ineer bewezen, dan dat het plantaardige voedsel in het gunstigste geval gelijkwaardig is met de gemengde kost. Nog heel iets anders is de dikwijls terugkeerende bewering der Vegetariërs, dat zij veel beter is. Omdat zij op vele, deels niet onbelangrijke, punten verre achter staat bij de gemengde voeding, schijnt zij zoo ondoelmatig, dat eene alge meene invoering dwaasheid ware. Als men langs twee verschillende

Sluiten