Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

Het boek dat hierbij onzen landgenooten wordt aangeboden, wil niet een leerboek der wijsbegeerte zijn; evenmin een belijdenis van geloof; noch ook een verslag van nieuwe ontdekkingen. Een overzicht van den tegen woordigen staat der bedoelde wetenschap zou veel strenger van vorm en rijker van inhoud moeten zijn, en dan in een taal als de onze op te weinige lezers mogen rekenen. De overtuigingen van een persoon zijn een afgerond geheel slechts, op voorwaarde van veel te bevatten, dat zonder nadere bekendheid met zijn aard en levensgeschiedenis onverstaanbaar blijft, en waaraan anderen enkel om zijnentwil gewicht zouden hechten. En wie bij eenig onderzoek nieuwe uitkomsten meende verkregen te hebben zou deze bij voorkeur in die kringen ter tafel brengen,' waar men zich met soortgelijke nasporingen geregeld' bezig houdt. 6

Hoeveel nu de zaak van vrijheid en beschaving aan onze Nederlanders te danken heeft, door zelfstandigen wijsgeerigen arbeid hebben zij zich nimmer onderscheiden. Wel zijn er steeds geweest die van het elders verrichte gaarne kennis namen, en van het dus aangebrachte vuur vlamde hier en daar iets op,

Sluiten