Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelde nu dat die eigenschap voortkwam uit de samenstelling die zij gemeen hebben, waarbij het getal 2, verheven tot een macht wier exponent zelf een macht van 2 is, telkens met de eenheid vermeerderd wordt. Elke dier onderstellingen was een inval; de eerste van Champollion getuigde van onafhankelijkheid tegenover de heerschende meening; die van Fermat van een ongewoon vermogen van synthese; aan alledaagsche vernuften zouden zij niet zijn te beurt gevallen, doch er waren zoovele anderen, niet minder begaafd en in het bezit derzelfdc gegevens, die niet op de gedachte waren gekomen. En daar een inval van dien aard niet door talent en vlijt en nauwkeurigheid verkregen schijnt, maar ons als het ware door een goeden geleigeest ten geschenke wordt gegeven, prijst men hem gaarne als „geniaal", — zoolang [namelijk het nieuwe licht geen dwaallicht is gebleken (hetgeen met de ontdekking van Fermat later het geval is geweest). Immers bij de waardeering van hetgeen iemand tot het gezamenlijke werk bijdraagt, letten wij doorgaans niet zoozeer op zijne bedoeling en uitstekende hoedanigheden, en de genomene moeite, als op het al of niet bereikte doel, en de blijvende waarde zijner uitkomsten.

5de Hoofdstuk: Latente en apparer.te voorstellingen.

Het ontstaan onzer invallen is zoozeer in duisternis gehuld, dat men het bij geniale invallen liever tot een voorwerp van bewondering dan van onderzoek pleegt te maken. Toch mogen wij ons aan dat onderzoek niet onttrekken; wat daarbij in rekening komt, zij hier in het kort vermeld.

Voorstellingen, oorspronkelijke en afgeleide, en denk-

Sluiten