Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houdend te erkennen en voor zijne rekening te nemen. De tijd en moeite die dit vordert, wordt ons wel eens te veel; en toch is het tot dien prijs alleen, dat van den verborgen arbeid van den geest het rechte voordeel wordt getrokken.

Daarbij komt nog de zorg voor genoegzamen aanvoer van gegevens en geregelde gewoonten van gedachtenverbinding, waardoor, naar de ondervinding leert, ook het latente denken rijker en meer normaal, en daardoor vruchtbaarder wordt aan uitkomsten van waarde voor het weten.

Men weet in het algemeen hoe de goede kunstenaars te werk gaan. Een opkomende voorstelling die hun aanvankelijk toelacht, wordt in schets gebracht, overwogen, getoetst aan de eischen die zij aan het werk van anderen zouden stellen, en eerst dan verworpen of behouden '). Daarnaast kweeken zij het aangeboren talent door zich met velerlei voortreffelijks, bizonder in hunne eigene kunst, vertrouwd te maken, zorgvuldig waarnemende en zonder overhaasting; en oefenen zich met volharding in het strenge teekenen, het schikken van kleuren, licht en schaduw, perspectief, in contrapunt, harmonie, instrumentatie, kortom in alles wat strekken kan om den vorm, de goede orde in het werk, als tot hun tweede natuur te maken. Door deze met overleg beraamde studiën, waarbij de ervaring van anderen hun van onschatbaren dienst kan zijn, wordt hun kunstvermogen wel niet geboren, en evenmin overbodig gemaakt, doch eerst zóo ontwikkeld dat zij meestal de inspiratie hebben die zij behoeven, en op oningewijden dikwijls den indruk maken als brachten zij hunne heerlijke

') Ook wel belangrijk verbeterd; men vergelijke slechts de geschiedenis der wording van Lionardo da Vinci's Avondmaal.

10

Sluiten