Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Je noodzakelijkheid van andere feiten eerst ontspringen kan, doch hetwelk zelf (naardien zich niets laat bedenken waarvan het zou kunnen afhangen) zoomin noodzakelijk als toevallig of niet-noodzakelijk mag genoemd worden ').

Dat de definitie van individuele anders dan die van soortbegrippen voltrokken wordt, is geene reden om ze niet als begrippen te erkennen. I11 de formele redeneering, of voor de zuivere logica, vervullen zij niet eens een andere rol dan gene. Waar hunne verwarring met soortbegrippen tot verkeerde gevolgtrekkingen zou leiden, kan die des noods worden, vermeden door een bijgevoegd kenmerk, of de verwerping der thesis die een meervoud van exemplaren stellen zou, zooals, „deze éene tafel" of „het heelal heeft geen gelijke", op welke bijvoeging of beslissing dan in de redeneering mede acht wordt geslagen.

8ste Hoofdstuk: Indeeling of divisie.

Het sokratische weten, aangevuld met kennis der voor ons belangrijke individuen tot de slotsom van alle weten, — wanneer wij de wetten van het gebeuren buiten rekening laten, — zou dus worden uitgedrukt in een stelsel van begrippen, met het hoogste begrip aan het hoofd, en afdalende door de lagere heen tot aan de begrippen van individuen, bij de bepaling van welke de plaats en het tijdstip mede wordt aangewezen.

') Eerst bij een schepping kan zulk een benaming voor het oorspronkelijke binnen de wereld ter sprake komen; doch dan is het weder de natuur of de wil van den schepper, die als het alleroorspronkelijkste dergelijke onderscheiding niet toelaat; en de orde en diathese, waarin die natuur of wil zich voor ons uitdrukt, duldt ze voor onze beschouwing, in vergelijking iv.et hetgeen er in de wereld uit voortvloeit, evenmin.

Sluiten