Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

merken, een natuurlijke ') mogen worden vermoed, die bet wezen der zaak beter vertegenwoordigt. Een duidelijk voorbeeld hebben wij in de stelsels der kruidkunde, waarbij de bloemkroon of de geslachtsdeelen tot grondslagen van kunstmatige vcrdeeling waren genomen, en dikwijls het nauw verwante ver uiteengeplaatst, terwijl familiën als grassen of kruisbloemigen door de natuur met een tal van kenmerken geteekend zijn, die het slechts niet gemakkelijk valt in den zuiveren vorm der divisie te brengen. Of de wereld, in haar geheel genomen, zich in dezen vorm zou laten schikken, kunnen wij thans niet zoo zeker weten, als menigeen schijnt te denken die het boudweg ontkent; doch het beginsel der wetenschap eischt, dat hij op de toegenomene ervaring gedurig op nieuw beproefd worde. De praktijk bedient zich dan ook met goed gevolg van hoogere begrippen, als zoogdier of gas, niet minder dan van de laagste, als menschelijk lichaam of zuurstof, om hier op he'c eene ding, daar op de eene soort toe te passen wat wij bij andere geleerd hebben.

In welke volgorde de rangschikking der soorten, geslachten enz. tot stand komt, is vrij onverschillig. Men verbeeldt zich allicht, dat waargenomene individuen tot soorten, deze tot geslachten, enz. in geregelde opklimming worden samengevat. Dit is minder juist, vooreerst omdat wij onze perken afbakenen na kennismaking met betrekkelijk zeer weinige exemplaren; ten tweede omdat het minder moeite kost, op weinige kenmerken te letten, en

Plato Pliaedr. p. 265 E nocnit dit ió y.ai' eï<ft, tijivsiv, xat* clqïïqu, fj 7T£(f i xf, xuï t n i /ei (J£ 11 XitlltyPimi [isqos [jr/dlv xaxov fiayeiyov xoónut /(jü>{Aeiov (het scheiden volgens de soorten, de natuurlijke leden, in plaats van, zooals een slechte kok doet, in liet iuw en met verbreking van deelen erdoor te snijden).

Sluiten