Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den dag wordt gebracht wat men telkens noodig heeft ? Ook hij die uit zijne eigene mijngroeven erts opdelft en metaal uitsmelt, verkrijgt niet hetgeen te voren niet zijn eigendom was, maar hij bezit het door die verrichtingen in een bruikbaren vorm, "en acht dat niet zonder reden een groot voordeel. Wie de factoren eener vermenigvuldiging kent, vindt in het product geene grootheid die niet in de factoren en hunne verbinding reeds bevat was, doch het is hem waarlijk niet onverschillig, te weten dat zijne gegevens dat product moeten opleveren. Al is de conclusie in de praemissen bevat, zij moet daar dikwijls eerst in ontdekt worden, of niemand zou ooit verkeerd redeneeren, en het menschdom wel niet alwetend, maar toch, in zooveel als het met zijne ervaring in de hand bevestigen dorst,' onfeilbaar zijn. Het syllogisme, hoewel in zijn gebruikelijke gedaante niet de eenige vorm waartoe men een redeneering zou kunnen herleiden, ligt toch het meest voor de hand, en is eenvoudig en veelsoortig genoeg om als grondtype van alle redeneering te dienen, ook van dezulke die men wel als andersoortig daartegenover heeft trachten te stellen.

14de Hoofdstuk: Disjunctive oordeelen.

Niet zelden is het met onze kennis zoo .gesteld, dat wij wel niet tot het vaststellen van een oordeel kunnen komen, doch verzekerd zijn, dat het ware een is van twee of meer die wij kunnen aangeven. Zoo geldt van elke thesis, dat zij óf waar öf onwaar is; van elk subject, dat een gegeven praedicaatbegrip daarop óf past óf niet past. Zoo moet van twee contradictoire oordeelen het eene, en slechts dat eene waar zijn. En zoo kan ook van twee of meer oordeelen met geheel verschillende termen het eene

Sluiten