Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE AFDEELING.

DE WEG DER WIJSBeGEERTE.

iste Hoofdstuk: Doel en middelen.

Nadat wij dus een overzicht hebben verkregen van de gegevens waarover de geest bij liet verwerven van kennis beschikt, staat ook een deel der moeielijkheden, waarmede liet wijsgeerig denken te kampen heeft, ons duidelijker voor oogen, en zien wij te beter in dat het geraden is, zich van die gegevens met het meeste overleg te bedienen De wijsbegeerte behoort zich, zoover dat mogelijk is, rekenschap te geven van den weg dien zij te volgen heeft, van hare van doel en middelen afhankelijke „methode".

Herinneren wij ons de omstandigheden waarin de denkende geest verkeert. Hij heeft eensdeels voorstellingen van velerlei dat zich aan de zinnen, zoo uit- als inwendige, bij afwisseling vertoont; anderdeels zijne eigenaardige verrichtingen, die uit de hem oogenschijnlijk van elders aangebodene voorstellingen een tafereel van het „zijnde" opbouwen. Buiten dat hem verstrekte om heeft hij voor zijne denkbeelden betreffende het zijnde en de gesteldheid daarvan geenerlei grondstof; immers wat men soms uit andere bronnen afkomstig acht, gewordt hem insgelijks als waarneming, hetzij van iets buiten hem of van zijne eigene

Sluiten